ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦ, ҮНИЙН МЭДЭЭ /2022.06.28/

Монгол Улсын хэмжээнд 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар нийт 140,575 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 9,773 тн, Аи-92 автобензин 53,945 тн, Аи-95 автобензин 5,636 тн, Дизель түлш 68,505 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 59 хоног, Аи-92 автобензин 40 хоног, Аи-95 автобензин 42 хоног, Дизель түлш 25 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна.

Бүсийн хувьд авч үзвэл Баруун бүс 14,245 тн, Хангайн бүс 8,276 тн, Төвийн бүс 29,951 тн, Зүүн бүс 7,268 тн шатахууны үлдэгдэл, нөөцтэй байна.

Газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын хувьд 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 27-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 865.6 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон ба үүнээс:

А-80 автобензин 18.5 мян.тн,

Аи-92 автобензин 289.0 мян.тн,

Аи-95/98 автобензин 14.5 мян.тн,

Дизель түлш 432.3 мян.тн,

ТС-1 /онгоцны түлш/ 25.9 мян.тн,

Бусад бүтээгдэхүүн 85.4 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тус тус импортолсон байна.

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 7 хоногийн импорт, үлдэгдэл, нөөцийн мэдээ /2022.05.19/ татах

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 7 хоногийн импорт, үлдэгдэл, нөөцийн мэдээ /2022.06.06/ татах

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 7 хоногийн импорт, үлдэгдэл, нөөцийн мэдээ /2022.06.13/ татах

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 7 хоногийн импорт, үлдэгдэл, нөөцийн мэдээ /2022.06.21/ татах

Нэр Огноо Файл
1ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ2022-06-09 Татах
2ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ 2022-06-13 Татах
3 Татах
4ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ2022-06-006 Татах