Газрын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Ашигт малтмалыг хаягдал, бохирдол багатай, эдийн засгийн үр ашигтай, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай техник, технологи ашиглан олборлох, баяжуулах, борлуулахтай холбогдсон судалгаа хийж дүгнэлт гаргах, нүүрсний салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, бодлого боловсруулахад шаардлагатай суурь судалгааг хийж мэдээллийн сан үүсгэх;Салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангах ашигт малтмалын геологи хайгуулын судалгааг эрчимжүүлэх, нөөцийг өсгөх;

Ашигт малтмалын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль, Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ердийн болон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох кадастрын үйлчилгээ үзүүлэх;

Салбарын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ашигт малтмал олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад Уул уурхай, геологи, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх;

Газрын үндсэн чиг үүрэг:

Хайгуул, ашиглалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд уул уурхайн нэгж, ашигт малтмалын хайгуулын нэгж, кадастрын нэгж ажиллана.

Уул уурхайн нэгж нь:

 • Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилтын хүрээнд ашигт малтмалыг эдийн засгийн өндөр үр ашигтай, экологид хохирол багатай техник, технологи ашиглан хаягдал, бохирдол багатай олборлох, баяжуулахтай холбогдсон судалгаа хийж санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргана;
 • Ашигт малтмал олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, стратегийн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах талаар санал боловсруулна;
 • Металл ба металл бус ашигт малтмалын үйлдвэрлэлийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, бүтээгдэхүүний үнийг судлах, эрэлт хэрэгцээг тооцох, зах зээлийн шинэ орчныг бүрдүүлэх үүднээс салбарын хөгжлийн бодлого тодорхойлоход шаардлагатай мэдээлэл, санал, зөвлөмж гарган Төрийн захиргааны төв байгууллага болон холбогдох газруудад хүргүүлнэ;
 • ОҮИТБСанаачлагын зарчим, шалгуур, ач холбогдлыг сурталчлах, тайлбарлан таниулах, сургалт явуулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, шаардлагатай мэдээлэл, санал, зөвлөмж гарган ажлын алба болон үндэсний зөвлөлд хүргүүлнэ;
 • Салбарын техник, технологийн ажиллагааны байдалд хяналт тавих, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, орчин үеийн дэвшилтэт, шинэ техник, технологийг Монгол орны онцлог нөхцөлд тохируулан нутагшуулна;
 • Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох, байгаль орчинд нөлөөлөл багатай үйл ажиллагаа явуулах, бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ;
 • Салбарын хөгжлийн ойрын болон хэтийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлоход шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийх, санал боловсруулах, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангана;
 • Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн нүүрсний хангамжийн тогтвортой байдал, нүүрсний олборлолт, баяжуулалтын бодлогын хэрэгжилтийг хангах;
 • Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, энэ салбарын хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах, чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
 • Ашигт малтмалын хайгуулын нэгж нь: Ашигт малтмалын, судалгааны бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн баримт бичигт хавсаргасан хайгуулын ажлын төсөлд дүгнэлт гаргах, төслийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хянаж хүлээн авах, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг хянан баталгаажуулах, хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авч холбогдох дүгнэлт, шийдвэрийг гаргах ажлыг зохион байгуулах, дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжуулах материалыг судалж, санал дүгнэлт гаргах, холбогдох мэдээ мэдээллээр холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 • Кадастрын нэгж нь:Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн болон хөдөлгөөн хийх өргөдлийг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх, мэдээллийн санд бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, дуусгавар болгох, хүчингүй болгох асуудлыг хугацаанд нь шийдвэрлэх, бүртгэх, уурхайн эдэлбэрийн хил тогтоосон тухай акт хүлээн авах, баталгаажуулна. Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлсийг бүртгэх, уул уурхайн кадастр хөтлөх, тусгай зөвшөөрөл олголт, түүний шилжилт хөдөлгөөний талаар статистик мэдээ, мэдээлэл боловсруулж гаргах, мэдээлэх, сонгон шалгаруулалтад оролцохоор хүсэлт гаргасан хуулийн этгээдийн материалыг хүлээн авах, сонирхсон этгээдэд ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл болон тэдгээрийн зураг зүйн бүртгэлтэй танилцах бололцоог олгох үйлчилгээ үзүүлнэ.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний шууд хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, байх ба шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээг хэрэглэгч нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, ашигт малтмал олборлох, боловсруулах ажил эрхэлдэг өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, уул уурхайн чиглэлээр шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, гэрээлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, бусад яамд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, нутгийн захиргааны байгууллагууд, гадаад орон, олон улсын байгууллага, хил гааль, хяналт шалгалт,хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Төрийн захиргааны төв байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, агентлагийн дотоод бүтцийн нэгжүүд байна.

Газрын бүтэц, зохион байгуулалт:

Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Хайгуул, ашиглалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчСэр-Одын Ган-Очир310041 /408/gan-ochir.s@mrpam.gov.mn
Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Уул уурхайн хэлтсийн даргаТэгшээгийн Зууннаст263965 /300/zuunnast.t@mrpam.gov.mn
2Судалгаа, мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэнЦэрэннямын Цэгц263934 /406/tsegts.ts.@mrpam.gov.mn
3Хөрөнгө оруулалтын судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнДамбын Бадамгарав263934 /406/badamgarav.d@mrpam.gov.mn
4Зах зээлийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 263920 /308/ 
5Татвар, хураамж, эдийн засгийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнСугаржавын Бүдбал263934 /406/budbal.s@mrpam.gov.mn
6Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа, хэтийн төлөв хариуцсан мэргэжилтэнПунцагдоржийн Золзаяа263934 /406/zolzaya.p@mrpam.gov.mn
7Төлөвлөгөө, тайлангийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнДашзэвэгийн Сэрээтэр263709 /400/sereeter.d@mrpam.gov.mn
8Хүнд үйлдвэрийн судалгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэнЦогтбаатарын Золзаяа263920 /308/zolzaya.ts@mrpam.gov.mn
9Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт, экспорт, ложистик хариуцсан мэргэжилтэнБадарчийн Баярбилэг263920 /308/b.bayarbileg@mrpam.gov.mn
10Дэд бүтэц, туслан гүйцэтгэгч хариуцсан мэргэжилтэн 263920 /308/ 
11Үйлдвэрлэл, технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэнПунцагийн Зоригт263709 /400/zorigt.p@mrpam.gov.mn
12Баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан мэргэжилтэнХузаабаярын Лхагвабаатар263709 /400/lkhagvabaatar.kh@mrpam.gov.mn
13Техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэнГалцогтын Чин-Эрдэнэ263920 /308/chin-erdene.g@mrpam.gov.mn
14Байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт хариуцсан мэргэжилтэн 263920 /308/ 
15Металл ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнДоржсүрэнгийн Мөнхсайхан263709 /400/munkhsaikhan.d@mrpam.gov.mn
16Металл бус ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнЭнхмөнхийн Мөнгөнхүү263784 /410/mungunkhuu.e@mrpam.gov.mn
17Нүүрсний нөөцийн хөдөлгөөн, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнГанзоригийн Төрмөнх263709 /400/turmunkh.g@mrpam.gov.mn
18Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэнГанбатын Дөл263934 /406/dul.g@mrpam.gov.mn
19Техник-эдийн засгийн үндэслэл хариуцсан мэргэжилтэнБүүвэйжаргалын Хулан263784 /400/khulan.b@mrpam.gov.mn
20Хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хариуцсан мэргэжилтэнДаваасамбуугын Маасүрэн263784 /410/maasuren.d@mrpam.gov.mn
21Бичил уурхайн судалгаа, ОҮИТБ, орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэнСосорбарамын Баттулга263784 /410/battulga.s@mrpam.gov.mn
22Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажиллах хүч хариуцсан мэргэжилтэнДорждэрэмийн Лхагвасүрэн263784 /410/lkhagvasuren.d@mrpam.gov.mn
Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтсийн дарга /401/ 
2Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэнҮржингийн Ганбаатар263752 /405/ganbaatar.u@mrpam.gov.mn
3Хар, өнгөт, үнэт металлын ашигт малтмал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263752 /405/ 
4Үнэт металлын ашигт малтмал хариуцсан мэргэжилтэнМандширын Мөнгөнтуяа263752 /405/munguntuya.m@mrpam.gov.mn
5Цацраг идэвхт, ховор, үнэт металл, мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан мэргэжилтэнОдбаярын Оргил263752 /405/orgil.o@mrpam.gov.mn
6ЭБМЗ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнГанболдын Соёлмаа 263707 /402/soyolmaa.g@mrpam.gov.mn
7Хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн  263707 /402/ 
8Металл бус ашигт малтмал хариуцсан мэргэжилтэнБат-Эрдэнийн Мөнх-Эрдэнэ  263926 /409/munkh-erdene@mrpam.gov.mn
9Шатах ашигт малтмал, тойм судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнГанболдын Баярболд 263752 /405/ bayarbol.g@mrpam.gov.mn  
Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Кадастрын хэлтсийн даргаДоржийн Батмагнай263640 /210/batmagnai.d@mrpam.gov.mn
2Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Баярсайханы Тамир263918 /204/tamir@mpam.gov.mn
3Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, талбай буцаах асуудал хариуцсан мэргэжилтэнТавхайн Оюунтунгалаг263942 /215/oyuntungalag.t@mrpam.gov.mn
4Тусгай зөвшөөрлийн шилжүүлэг, хязгаарлалтын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнЦанжидын Баатарбилэг263942 /215/baatarbileg.ts@mrpam.gov.mn
5Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, дахин олгох, барьцааны бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнНамсрайн Хэрлэнчимэг263942 /215/kherlenchimeg.n@mrpam.gov.mn
6Тусгай зөвшөөрөл цуцлах, дуусгавар болгох, цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнНадмидын Наранцацрал263942 /215/narantsatsral.n@mrpam.gov.mn
7Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэнАмарсайханы Нямдорж 263942 /215/nymdorj.a@mrpam.gov.mn
8Мэдээллийн систем хариуцсан ахлах мэргэжилтэнЭнхбаярын Амартөвшин263921 /208/amartuvshin.e@mrpam.gov.mn
9Өргөдөл гомдол, тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг хариуцсан мэргэжилтэнБаярчулууны Түмэннаст 263587 /210/tumennast.b@mrpam.gov.mn
10Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, үүсмэл орд ашиглах, аж ахуйн нэгжийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнЧойжилсүрэнгийн Золзаяа263942 /215/zolzaya.ch@mrpam.gov.mn
11Сонгон шалгаруулалтын талбайн зураг зүйн бүртгэл, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэнШархүүгийн Мандахжаргал263921 /208/mandakhjargal.sh@mrpam.gov.mn
12Сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнАлтангэрэлийн Батгэрэл263923 /209/batgerel.a@mrpam.gov.mn
13Сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 263923 /209/ 
14Сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн   
15Зураг зүйн бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэнДоржийн Одончимэг263921 /208//odonchimeg.d@mrpam.gov.mn
16Хориглосон, хязгаарласан газрын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнНасантогтохын Отгонсүрэн263921 /208/otgonsuren.n@mrpam.gov.mn
17Зураг зүйн шүүлт хариуцсан мэргэжилтэнДаваасүрэнгийн Мягмарсүрэн263942 /215/myagmarsuren.d@mrpam.gov.mn
18Лавлагаа мэдээлэл, бичил уурхайн талбайн дүгнэлт, шийдвэрийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнЭнхтүвшингийн Баттогтох263942 /215/battogtokh.e@mrpam.gov.mn