Нэр Огноо Файл
1Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт2016 он Үзэх Татах
2Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2016 он Үзэх Татах
3Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг2016.10.03 Үзэх Татах
4Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-20162016 он Үзэх Татах
5Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө2016 он Үзэх Татах