ГАЗРЫН ТОСНЫ ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт хайгуулын талбайнуудад 2022 онд хийгдсэн ажлууд:

 • Эргэл XII талбайд 550,9 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа;
 • Төхөм Х урд талбайд 500 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа;
 • Номгон IX талбайд 341 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа, 19 цооног нийт 11,133 тууш.м өрөмдлөг. Метан хийн туршилтын олборлолт;
 • Тавантолгой XXXIII талбайд 10 цооног нийт 7,262.5 тууш.м өрөмдлөг;
 • Гурвантэс XXXV талбайд 20 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа, 5 цооног нийт 2,321.8 тууш.м өрөмдлөг;
 • Т1 талбайд 100 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа, 1 цооног 163 тууш.м өрөмдөж, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас зогссон;
 • Богд IV талбайд 66 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа,
 • Онги V талбайд 2 цооног нийт 1,271 тууш.м өрөмдлөгийн ажил тус тус хийгдсэн.

Эрлийн гэрээ хэрэгжиж буй 6 гэрээ

 • Газрын тосны эрлийн 1 гэрээ
 • Нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн 5 гэрээ

Эрлийн гэрээт талбайнууад 2018-2022 онуудад хийгдсэн ажил:

 • Зураглал 6344 кв.км
 • Хүндийн хүч 2563 ф.цэг
 • 2 хэмжээст чичирхийлэл 160 тууш.км
 • Өрөмдлөг 8507 тууш.м