Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацааҮйлчилгээний хөлсний хэмжээ, дансӨргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг хүлээн авч хянахАшигт малтмалын тухай хуулийн 11 дугаар зүйлийн 11.1.6, 48.1.2, 48.6.3; УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.130 хоног-Цахимаар ирүүлнэ
2Хайгуулын ажлын тайланг хүлээн авч бүртгэх, хянах, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11 дугаар зүйлийн 11.1.6, 48.6.3, 48.7; УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.130 хоног-Цахимаар ирүүлнэ
3Хайгуулын ажлын зардлыг баталгаажуулахАшигт малтмалын тухай хуулийн 11 дугаар зүйлийн 11.1.6, УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.130 хоног-Цахимаар ирүүлнэ
4Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авч хянах Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.3, 48.6.3, 48.7, УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, АМГТГ-ын даргын А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон тодотгол тайланг хянахад баримтлах дотоод заавар, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.1Ажлын 9 хоног-Албан бичиг, Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлангийн төсөл, Шинжээчийн дүгнэлт, дүгнэлтийн хариу 
5Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэх тодорхойлолт гаргахАшигт малтмалын тухай хуулийн 6, 11, 16 дугаар зүйл, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 6,12, 22, 28, 48, 51 дүгээр зүйл,  Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 362 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам”, АМГ-ын даргын 2009-12-07-ны өдрийн 559 дүгээр тушаалаар баталсан Монгол улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох заавар,Ажлын 5 өдөр-татах
6Тайлан, төлөвлөгөө ирүүлж байсан тухай тодорхойлолт гаргахАшигт малтмалын тухай хуулийн ..., Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.1Ажлын 5 өдөр-Албан бичиг

оОо