Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйл. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр

Валютын төрөл

Хүлээн авагч нэр

Хүлээн авагч

Дансны дугаар

Төгрөг

УТХ-өөр хайгуул хийсэн ордынНТ

Төрийн сан

100 900 000 722

Төлбөрөө тушаахдаа гүйлгээний утгыг тодорхой бичнэ үү.

  • Байгууллагын нэр /Регистрийн дугаар/
  • Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
  • Үйлчилгээний төрөл
  • Утасны дугаар