Төрөөс геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн өсөлтийг хангаж, хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг баримтлан, дотоод, гадаадынхөрөнгө оруулалтыг татах замаар төсвийн орлого, экспортыг нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн хөгжилд эрдэс баялгийн үүргийг нэмэгдүүлж, төрийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчдэд төрийн үйлчилгээг ил тод, хөнгөн шуурхай, шударга үзүүлэхэд оршино.