УУГТТЛ-ийн хатуу түлшний шинжилгээний үнэ, тариф

Төрөл

Тодорхойлогдох үзүүлэлтүүд

Үнэ төг.

Нүүрсний техникийн шинжилгээ

1

Дээж авах

55000*

2

Дээж бэлтгэх

23000*

3

Чийг

15000*

4

Үнслэг

15000*

5

Дэгдэмхий бодисын гарц

18000*

6

Хүхэр

23000*

7

Илчлэг

30000*

Техникийн шинжилгээний багц үнэ

90000

Коксжих шинжилгээний багц үнэ

198500

Нүүрсний коксжих шинж чанарын шинжилгээ

8

Чөлөөт хөөлтийн зэрэг

25000

9

Барьцалдах чанар

49500

10

Хагас коксжуулалтын бүтээгдэхүүний гарц

120000

11

Грей-Кингийн коксжилтын төрөл

96000

12

Дилатометрийн коксжилт

96000

13

Пластометрийн Y-индекс

96000

Нүүрсний технологийн үзүүлэлтийн шинжилгээ

14

Бат бөх

25000

15

Элементийн шинжилгээ C, H, N O

140000

16

Харьцангуй нягт

25000

17

Флотациар баяжигдах чанар

145000

18

Үнсний хайлах температур

120000

19

Шигшүүрийн шинжилгээ

250000

20

Гадаргуун талбай, сүвэрхэг чанар

96000

21

Эзлэхүүн жин

25000

22

Макроэлементүүд

120000

23

Микроэлементүүд

120000

24

Үлдэгдэл нүүрстөрөгч

10000

25

Исэлдэлтийн зэрэг

58000

26

Битум тодорхойлох

45000

27

Мөнгөн ус  Hg

70000

28

Хүнцэл As

87500

29

Хлор Cl

95000

30

Фтор F

97500

31

Фосфор P

87500

Баяжуулалтын туршилт

Үнийн саналаар

*-тухайн шинжилгээг дангаар нь шинжлүүлсэн тохиолдолд

УУГТТЛ-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилтын нэр төрөл, үнэ

Бүтээгдэхүүний төрөл

Шинжилгээний үзүүлэлт

Үнэ. төгрөг

1

Автобензин

Найрлагын бүрэлдэхүүн

35.000

2

Октан тоо /IROX-2000/

25.000

Октан тоо /хийн хроматографийн багаж/

150.000

3

Нийт хүхрийн агууламж

65.000

4

Бензолын агуулга

15.000

5

Зэс хавтгайн туршилт

10.000

6

Өнгө ба тунгалаг байдал

10.000

7

Хувийн жин 150С дахь

15.000

8

Ханасан уурын даралт

20.000

9

Бодит давирхайн хэмжээ

25.000

10

Ууршилтын индекс

10.000

11

Механик хольцын хэмжээ

10.000

12

Нүүрсустөрөгчдийн эзлэхүүний хувь

150.000

           ·   олефин ,                  ·   ароматик

 

13

Хүчилтөрөгчийн жингийн хувь

14

Хүчилтөрөгчит нэгдлийн эзлэхүүний хувь

1

Дизель түлш

Найрлагын бүрэлдэхүүн

35.000

2

Цетаны тоо

30.000

3

Цетаны индекс

4

Хувийн жин 150С

15.000

5

Хувийн жин 200С

15.000

6

Полицагирагт ароматик нүүрсустөрөгчдийн массын хувь

200.000

7

Нийт хүхрийн агууламж

65.000

8

Зэс хавтгайн туршилт

10.000

9

Булингартах температур

15.000

10

Царцах температур

15.000

11

Шүүгдэх чанарын дээд температур

35.000

12

Битүү тигельд дөл үүсэх температур

15.000

13

Кинематик зууралдлага /400C/ тодорхойлох

30.000

14

Кинематик зууралдлага /200C/ тодорхойлох

30.000

15

Механик хольцын хэмжээ

10.000

16

Өнгө ба тунгалаг байдал

10.000

17

Усны агууламж

20.000

18

Үнсжилт массын хувь

15.000

УУГТТЛ-ийн хөрс, усны шинжилгээний үнэ, тариф

Төрөл

Тодорхойлогдох үзүүлэлтүүд

Үнэ төг.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бохирдсон ус

1

Анионууд: F-, CI-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-

40000

2

Цианид  СN-

30000

3

Макро, микроэлементүүд:

Элемент тус бүр 10000

4

Усны орчин /pH/

8000

5

Шүлтлэг

8000

6

Ууссан хүчилтөрөгч

10000

7

Булингар

7500

8

Цахилгаан дамжуулах чанар

8000

9

Нефть ба нефть бүтээгдэхүүний бохирдол, эрдэс тос

150000

10

Мөнгөн ус  Hg

80000

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын хөрс

11

Хортой, хүнд металлууд: As, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu

Элемент тус бүр 10000

12

Хөрсний микроэлементүүд

Элемент тус бүр 10000

13

Мөнгөн ус  Hg

80000

14

Нефть ба нефть бүтээгдэхүүний бохирдол, эрдэс тос

150000

15

Хөрсний орчин /pH/

8500

16

Хөрсний органик элемент тодорхойлох С,Н,N

140000

   
   
   
   
   

Үйлчилгээний төлбөрийг дараах дансанд тушаана.

Валютын төрөл

Хүлээн авагч нэр

Хүлээн авагч

Дансны дугаар

Төгрөг

АМГТГ.Үйлчилгээний орлого

Төрийн сан

100 900 000 752

Үйлчилгээний төлбөрөө тушаахдаа гүйлгээний утгыг тодорхой бичнэ үү.

  • Байгууллагын нэр /Регистрийн дугаар/
  • Үйлчилгээний төрөл
  • Утасны дугаар