Нэр Огноо Файл
1Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Татах
2Сонгон шалгаруулалтын маягт загвар батлах тухай2018-04-26 Татах
3Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-03-13 №А/28 Татах
4Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Татах
5Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Татах
6Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-24 №А/156 Татах
7Маягт шинэчлэн батлах тухай2018-10-09 №А/131 Татах
8Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Татах
9Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-59/2021.11.24 Татах
10Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Татах
11Хяналтын хуудас батлах тухай №А/2б2022-03-14 Татах
12Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-07-28 №А/131 Татах
13Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Татах
14Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Татах
15Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Татах
16Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-08 №А/145 Татах
17Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Татах
18Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Татах
19Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Татах
20Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Татах
21Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Татах
22Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Татах
23Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Татах
24Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Татах
25Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.07.01 Татах
26ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Татах
27Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017-07-04 Татах
28Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Татах
29Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Татах
30Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Татах
31Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-55/2021.06.16 Татах
32Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-54/2021.06.16 Татах
33Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.06.02 Татах
34Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-52/2021.05.10 Татах
35Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-53/2021.05.10 Татах
36Хугацаа сунгах тухай / Ковид-19/2021.05.07 Татах
37Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.05.07 Татах
38Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-51/2021.03.23 Татах
39Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.04.26 Татах
40Хяналтын хуудасны загвар шинэчлэн батлах тухай2021.02.26 Татах
41Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-50/2021.02.25 Татах
42Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.02.22 Татах
43Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.15 Татах
44Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд эрүүл, хамгаалалтад томилогдсон албан хаагчдын талаар авах арга хэмжээний тухай2021.02.15 Татах
45Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.10 Татах
46Хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланд олгох хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Татах
47Журам, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2021.02.04 Татах
48Хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Татах
49Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай2021.02.01 Татах
50Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай /СШ-49/2021.02.04 Татах
51Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2021.02.01 Татах
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.01 Татах
53Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-58/2021.11.24 Татах
54Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.01.06 Татах
55Тушаалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай2021.09.16 Татах
56Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021.01.27 Татах
57Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.08.31 Татах
58Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-56/2021.07.26 Татах
59Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-57/2021.07.26 Татах
60Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-48/2021.01.25 Татах
61Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв зохиох заавар батлах тухай2021.01.25 Татах
62Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.21 Татах
63Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.11 Татах
64Жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах тухай2021.01.19 Татах