Нэр Огноо Файл
1Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Татах
2Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдсан Сонгон шалгаруулалтын журам2022-04-12 №А/67 Татах
3УУХСайдын 2022-04-12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдаж 2022 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон 2022-10-28 №А/275 Татах
4Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Татах
5Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Татах
6Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Татах
7Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-59/2021.11.24 Татах
8Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Татах
9Хяналтын хуудас батлах тухай №А/2б2022-03-14 Татах
10Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Татах
11Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Татах
12Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Татах
13Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Татах
14Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Татах
15Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Татах
16Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Татах
17Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Татах
18Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Татах
19Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Татах
20Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Татах
21Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.07.01 Татах
22ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Татах
23Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017-07-04 Татах
24Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Татах
25Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Татах
26Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Татах
27Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-55/2021.06.16 Татах
28Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-54/2021.06.16 Татах
29Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.06.02 Татах
30Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-52/2021.05.10 Татах
31Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-53/2021.05.10 Татах
32Хугацаа сунгах тухай / Ковид-19/2021.05.07 Татах
33Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.05.07 Татах
34Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-51/2021.03.23 Татах
35Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.04.26 Татах
36Хяналтын хуудасны загвар шинэчлэн батлах тухай2021.02.26 Татах
37Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-50/2021.02.25 Татах
38Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.02.22 Татах
39Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.15 Татах
40Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд эрүүл, хамгаалалтад томилогдсон албан хаагчдын талаар авах арга хэмжээний тухай2021.02.15 Татах
41Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.10 Татах
42Хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланд олгох хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Татах
43Журам, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2021.02.04 Татах
44Хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Татах
45Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай2021.02.01 Татах
46Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай /СШ-49/2021.02.04 Татах
47Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2021.02.01 Татах
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.01 Татах
49Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-58/2021.11.24 Татах
50Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.01.06 Татах
51Тушаалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай2021.09.16 Татах
52Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021.01.27 Татах
53Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.08.31 Татах
54Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-56/2021.07.26 Татах
55Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-57/2021.07.26 Татах
56Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-48/2021.01.25 Татах
57Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв зохиох заавар батлах тухай2021.01.25 Татах
58Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.21 Татах
59Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.11 Татах
60Жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах тухай2021.01.19 Татах