Уул уурхай, газрын тосны төв лабораториос иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлТодорхойлох үзүүлэлтүүдШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацаа          /хоног/Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ,  /төгрөг/Өргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний шинжилгээДээж авахСтандарт:
MNS GB/T474-2015
MNS 655:79
MNS GB/T 212-2015,
MNS 652-1979
MNS 654-1979
GB/T214-2009
ASTM D 4239
MNS ISO1928-2009,
ASTM D 5865-13 GB/T213-2008
MNS GB/T217-2015
MNS 3902:1986
MNS ISO 15585:2014
ISO 502:1982
MNS ISO 501:2003,
АМГТГазрын даргын 2022 оны 03 сарын 01 өдрийн А/32 тушаал
5 хоног 55000*Албан бичиг ирүүлэх, Захиалгын хуудас Татах
Дээж бэлтгэх 23000*
Чийг15000*
Үнслэг15000*
Дэгдэмхий бодисын гарц18000*
Хүхэр23000*
Илчлэг30000*
Техникийн шинжилгээний багц үнэ90000
Коксжих шинжилгээний багц үнэ198500
Чөлөөт хөөлтийн зэрэг25000
Барьцалдах чанар49500
Хагас коксжуулалтын бүтээгдэхүүний гарц120000
Грей-Кингийн коксжилтын төрөл96000
Бат бөх25000
Элементийн шинжилгээ C, H, N O140000
Харьцангуй нягт25000
Флотациар баяжигдах чанар 145000
Үнсний хайлах температур120000
Шигшүүрийн шинжилгээ 250000
Үлдэгдэл нүүрстөрөгч10000
Мөнгөн ус  Hg70000
Баяжуулалтын туршилтҮнийн саналаар
*-тухайн шинжилгээг дангаар нь шинжлүүлсэн тохиолдолд
2Автобензиний шинжилгээНайрлагын бүрэлдэхүүнСтандарт:
ASTM D6730-01
MNS 0481:1988
ASTM D4052:2016
MNS ISO 3405:2012
ASTM D86
MNS ASTM D6277:2014
MNS ASTM D130:2016
MNS 322:2010
MNS 477:1996
MNS ISO 2049:2000
MNS 3626:2010
ASTM D6730-01,
АМГТГазрын даргын 2022 оны 03 сарын 01 өдрийн А/32 тушаал
3 хоног 35000Албан бичиг ирүүлэх, Захиалгын хуудас Татах
Октан тоо /IROX-2000/25000
Октан тоо /хийн хроматографийн багаж/150000
Нийт хүхрийн агууламж65000
Бензолын агуулга15000
Зэс хавтгайн туршилт10000
Өнгө ба тунгалаг байдал10000
Хувийн жин 150С дахь 15000
Ханасан уурын даралт20000
Бодит давирхайн хэмжээ25000
Ууршилтын индекс10000
Механик хольцын хэмжээ 10000
Нүүрсустөрөгчдийн эзлэхүүний хувь олефин ,·ароматик Хүчилтөрөгчийн жингийн хувь150000
Хүчилтөрөгчит нэгдлийн эзлэхүүний хувь
3Дизель түлшний шинжилгээНайрлагын бүрэлдэхүүнСтандарт:
ASTM D613:15a
ASTM D 4737-10
MNS ISO3405:2012
ASTM D86
MNS 0477:1996
MNS 0481:88
ASTM D4052:2016
MNS ASTM D130:2016
MNS 322:2010
MNS /ISO 2049:2000
MNS 333:2010
MNS ГОСТ 0480:83
lSO 3104,
ASTM D445
МNS 3192:96
ASTM D 6591
ASTM D 7479
ASTM D5453-09
ASTM D5176
MNS 3501:83
MNS 322:2010,
АМГТГазрын даргын 2022 оны 03 сарын 01 өдрийн А/32 тушаал
3 хоног 35000Албан бичиг ирүүлэх Захиалгын хуудас Татах
Цетаны тоо30000
Цетаны индекс
Хувийн жин 150С 15000
Хувийн жин 200С 15000
Полицагирагт ароматик нүүрсустөрөгчдийн массын хувь 200000
Нийт хүхрийн агууламж65000
Зэс хавтгайн туршилт 10000
Булингартах температур15000
Царцах температур15000
Шүүгдэх чанарын дээд температур35000
Битүү тигельд дөл үүсэх температур15000
Кинематик зууралдлага /400C/ тодорхойлох 30000
Кинематик зууралдлага /200C/ тодорхойлох 30000
Механик хольцын хэмжээ15000
4Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бохирдсон усны шинжилгээАнионууд: F-, CI-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-Стандарт:
MNS ISO 10304- 2005
MNS ISO 9963-1:2005
MNS ISO 10523:2001
MNS ISO 14403:2008
MNS ISO 11885:2007
ISO 22036:2013
MNS ISO 11046:2003
Metod 7473
ASTM D 6722
MNS 6185-2010
MNS  ASTM D 5373-2009
MNS ISO11466:2007,
АМГТГазрын даргын 2022 оны 03 сарын 01 өдрийн А/32 тушаал
5 хоног 40000Албан бичиг ирүүлэх Захиалгын хуудас Татах
Цианид  СN-30000
Макро, микроэлементүүд:Элемент тус бүр 10000
Усны орчин /pH/8000
Шүлтлэг8000
Ууссан хүчилтөрөгч10000
Булингар7500
Цахилгаан дамжуулах чанар8000
Мөнгөн ус  Hg80000
5Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын хөрсний шинжилгээХортой, хүнд металлууд: As, Cd, Ni, Pb, Zn, CuЭлемент тус бүр 10000
Хөрсний микроэлементүүдЭлемент тус бүр 10000
Мөнгөн ус  Hg80000
Нефть ба нефть бүтээгдэхүүний бохирдол, эрдэс тос150000
Хөрсний орчин /pH/8500
Хөрсний органик элемент тодорхойлох С,Н,N140000

Тайлбар: Шинжилгээний төлбөрийг Төрийн сан банк 100 900 000 752 дансанд тушаана уу.