Кадастрын хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацаа /хоног/Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, дансӨргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Хайгуулын болон ашиглалтын  тусгай зөвшөөрлийг  сонгон шалгаруулалтаар олгохАшигт малтмалын тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулалтад техникийн саналд ирүүлэх маягтууд  - Төрийн сан 
Данс: 100 900 000 752
250 000 ₮ /хайгуулын ТЗ/,
1 000 000 ₮ /ашиглалтын ТЗ/

www.tender.gov.mn

татах

2Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох /өргөдлөөр, цацраг идэвхт ашигт малтмал/Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 26.7, 24, 26 дугаар зүйл
АМГТГ-ын даргын 2017-07-28-ны өдрийн а/130 Заавар, маягт шинэчлэн батлах тухай тушаалын 2 дугаар хавсралт,
ЗГ-ын 2017-02-22-ны өдрийн 61 дүгээр тогтоолоор баталсан Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журам, Үүсмэл орд ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам,
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
20 хоног /өргөдлөөр/,
30 хоног
/үүсмэл орд/,
6-12 сар
/цацраг идэвхт ашигт малтмал/
Төрийн сан
Данс: 100 900 000 752
1 000 000 ₮ 
татах
3Хайгуулын болон ашиглалтын  тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх /талбайг бүхэлд нь, талбайн тодорхой хэсгийг, барьцааны гэрээний дагуу/Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 49.6, 50.6
АМГТГ-ын даргын 2017-07-28-ны өдрийн а/130 Заавар, маягт шинэчлэн батлах тухай тушаалын 2 дугаар хавсралт
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Ажлын 5 хоногТөрийн сан
Данс: 100 900 000 752
1 500 000 ₮ /хайгуулын ТЗ/,
7 000 000 ₮ /ашиглалтын ТЗ/
татах
4Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалахАшигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 51 дүгээр зүйл,
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Ажлын 10 хоногТөрийн сан
Данс: 100 900 000 752
1 000 000 ₮ /хайгуулын ТЗ/,
2 000 000 ₮ /ашиглалтын ТЗ/
татах
5Барьцаалсан бүртгэлээс чөлөөлөхАшигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 51.4Ажлын 10 хоног - 

татах

Албан бичиг ирүүлэх

6Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг  буцаан өгөх / бүхэлд нь, талбайн тодорхой хэсгийг/ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15, 54, 55 дугаар зүйл
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
30 хоногТөрийн сан 
Данс: 100 900 000 752
50 000 ₮ /хайгуулын ТЗ/,
500 000 ₮ /ашиглалтын ТЗ/
татах
7Хайгуулын болон ашиглалтын  тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахАшигт малтмалын тухай хуулийн 22, 28 дугаар зүйл
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Ажлын 10 хоног /хайгуулын ТЗ/,
Ажлын 15 хоног /ашиглалтын ТЗ/
Төрийн сан банк 
Данс: 100 900 000 752
1 000 000 ₮ /хайгуулын ТЗ/,
2 000 000 ₮ /ашиглалтын ТЗ/
татах
8Хайгуулын болон ашиглалтын  тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг бүртгэхАшигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.20Ажлын 5 хоногТөрийн сан
Данс: 100 900 000 712
Төлбөрийн дэлгэрэнгүйг татах
9Тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгохАшигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.15,
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Ажлын 10 хоногТөрийн сан
Данс: 100 900 000 752
200 000 ₮ /хайгуулын ТЗ/,
250 000 ₮ /ашиглалтын ТЗ/
татах
10Тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигчийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахАшигт малтмалын тухай хуулийн 35.1214 хоног - Албан бичиг ирүүлэх
11Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл болон түүний зурагзүйн бүртгэлтэй танилцуулахАшигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.22, 57.1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.1 -  - cmcs.mrpam.gov.mn
12Тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт, лавлагаа гаргах:Ашигт малтмалын тухай хуулийн 57.1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.130 хоног - Албан бичиг ирүүлэх
13Тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг дэх баримт  материалтай танилцуулахАшигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.22, 57.1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай-8.5.11-3 хоног - Албан бичиг ирүүлэх
      

 

оОо