2015 оны 09 сарын 3-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол