Газрын тосны ашиглалтын хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

 

 

Үйлчилгээний төрөл

 

 

Шийдвэрлэх, хууль, журам

Шийдвэрлэх хугацаа

Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, данс

Өргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг

1

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны нөөцийн хөдөлгөөнийг хянах, Монгол Улсын ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.5, 11.2.13

30 хоног

-

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны нөөцийн хөдөлгөөний тайлан ирүүлэх

2

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар санал, дүгнэлт гаргах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.7, УУХҮСайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тосны ордыг ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага” журам

14 хоног

-

Газрын тосны ордыг ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Татах

3

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны  ашиглалтын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсвийг батлах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.3, Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдрийн 178 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газрын тосны бүртгэл тооцооны журам”, УУХҮСайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/189 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тосны бүртгэл, тооцооны маягт, түүнийг хөтлөх заавар, аргачлал”

90 хоног

-

Ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төсөл ирүүлэх

Татах /журам/

Татах /маягт/,

4

Гэрээлэгчийн тухайн жилийн хөрөнгө оруулалт, зардал, нөөц ашигласны төлбөр, олборлосон болон борлуулсан газрын тосны тайланг хүлээн авч хянах, нэгтгэх

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.8, Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдрийн 178 дугаар тогтоолоор “Газрын тосны бүртгэл тооцооны журам”, УУХҮСайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/189 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тосны бүртгэл, тооцооны маягт, түүнийг хөтлөх заавар, аргачлал”

30 хоног

-

Тайлан

Татах /журам/

Татах /маягт/

5

Газрын тосны борлуулалтын орлогоос Засгийн газарт ногдох орлого, ГТТ хуулийн 30, 31, 34 дүгээр зүйлд заасан төлбөр, урамшууллыг хугацаанд нь төсөвт төвлөрүүлэх

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.9, Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдрийн 178 дугаар тогтоолоор “Газрын тосны бүртгэл тооцооны журам”, УУХҮСайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/189 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тосны бүртгэл, тооцооны маягт, түүнийг хөтлөх заавар, аргачлал”

30 хоног

-

Тайлан ирүүлэх

Татах /журам/

Татах /маягт/

6

Ашиглалтын талбайд гүйцэтгэсэн газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны геологи, геофизик, гидрогеологи, геохими, өрөмдлөг, хайгуул, ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагааны анхдагч мэдээлэл, тайлан, материалыг хүлээн авах, хянах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.10, УУСайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага” журам

60 хоног

-

Тайлан ирүүлэх

Татах /журам/

7

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ашиглалтын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэж, хүлээн авах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.11, УУСайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага” журам

30 хоног

-

Тайлан ирүүлэх

Татах/журам/

8

Ашиглалтын талбайг хэсэгчлэн, эсхүл бүхэлд нь буцаан авах ажлыг зохион байгуулах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.13, УУХҮСайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам”

60 хоног

-

Татах/журам/

9

Байгалийн байдлаараа оршиж байгаа газрын тосны хураагуурын орон зайд газрын тос хадгалах зөвшөөрөл олгох

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.14

14 хоног

-

Албан бичгээр хүсэлт ирүүлэх

10

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосыг тээвэрлэх асуудлаар мэргэжлийн санал, дүгнэлт гаргах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.15

14 хоног

-

Албан бичгээр хүсэлт ирүүлэх

11

Газрын тосны барилга байгууламж, дамжуулах хоолойн зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулах, дүгнэлт гаргуулах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.16

14 хоног

-

Албан бичгээр хүсэлт ирүүлэх

12

Туслан гүйцэтгэгчээр хийлгэх ажлын техникийн шаардлагыг хянах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.17

14 хоног

-

Албан бичиг ирүүлэх

13

Газрын тосны хуримтлал, орд нь хоёроос дээш хайгуул, ашиглалтын талбай дамнасан тохиолдолд ГТТ хуулийн 25.5, 25.6-д заасны дагуу зохицуулах

Газрын тосны тухай хуулийн 9.1.18

14 хоног

-

Албан бичиг ирүүлэх