• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  • Эрхэм зорилго, зорилт
  • Байгууллагын түүх
  • Удирдлага
  • Хамтын ажиллагаа
  • Бүтэц, зохион байгуулалт
   • Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
   • Хууль, эрх зүйн хэлтэс
   • Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэс
   • Кадастрын хэлтэс
   • Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс
   • Геологи, хайгуулын хэлтэс
   • Нүүрсний судалгааны хэлтэс
   • Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төв
   • Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс
   • Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс
   • Хүнд үйлдвэрлэл, техник технологийн хэлтэс
   • Газрын тос, шатах ашигт малтмалын шинжилгээ, туршилтын лаборатори
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  • Хууль
  • УИХ-ын тогтоол
  • Засгийн газрын тогтоол
  • Сайд, агентлагийн даргын тушаал
  • Дүрэм, журам
  • Бодлогын баримт бичгийн төсөл
 • МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
  • Салбарын мэдээлэл
   • Геологи хайгуулын мэдээлэл
   • Кадастрын мэдээлэл
   • Газрын тосны мэдээлэл
   • Газрын тосны бүтээгдэхүүний мэдээлэл
   • Уул, уурхайн мэдээлэл
   • Хүнд үйлдвэрийн мэдээлэл
   • Нүүрсний мэдээлэл
   • ЭБМТТ-ийн мэдээлэл
   • Олон улсын мэдээлэл
  • Статистик мэдээ
  • Цаг үе, үйл явдал
  • Дүрст мэдээ
  • Хэвлэлийн мэдээ
  • Фото мэдээ
  • Үнийн мэдээ
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Тусгай зөвшөөрөл
   • Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
   • Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
   • Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл буцаах, барьцаалах, нөхөн авах
  • Гэрээ, маягт, заавар
   • Тусгай зөвшөөрлийн маягт
   • Газрын тосны гэрээний загвар
   • Геологи хайгуул
   • Нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулах
   • Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологи
   • Нүүрсний судалгаа
   • ЭБМТөв заавар, маягт
  • Үйлчилгээний хөлс
   • Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
   • ЭБМТөв
  • Бусад үйлчилгээ
   • ЭБМ-ийн зөвлөл
   • Лавлагаа, тодорхойлолт
   • Геологийн баримт
   • Лабораторийн шинжилгээ
   • Газрын тосны бүтээгдэхүүн
 • ИЛ ТОД БАЙДАЛ
  • Үйл ажиллагааны ил тод байдал
   • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
   • Төсөл, хөтөлбөр
   • Тайлан, төлөвлөгөө
   • Судалгааны сан, ном, гарын авлага
   • Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
   • Тушаал шийдвэр
  • Хүний нөөцийн ил тод байдал
   • Сул орон тооны зар
   • Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
   • Хүний нөөцийн стратеги
   • Хүний нөөцийн тайлан
  • Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал
   • Батлагдсан төсөв
   • Санхүүгийн тайлан
   • Аудитын дүгнэлт
   • Худалдан авах ажиллагаа
  • ОҮИТБС тайлан, маягт
   • МУ-ын ОҮИТБС-ын нэгтгэлийн тайлан
   • Хураангүй тайлан
   • Компаниудын жил бүрийн тайлан
   • Засгийн газрын жил бүрийн тайлан
   • Тайлангийн маягт, заавар
   • Гарын авлага
   • Баталгаажуулалтын тайлан
  • Өргөдөл, гомдлын тайлан
 • ШИЛЭН ДАНС
  • Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • хөрөнгө оруулалт
  • Хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйлгээ
 • ААН-ИЙН АНХААРАЛД