Нэр Огноо Файл
1Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Татах
2Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам2018-11-22 Татах
3Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Татах
4Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар 2027 он хүртэл баримтлах бодлого2018-11-22 Татах
5Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Татах
6Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээ2018-11-22 Татах
7Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Татах
8Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ2018-11-22 Татах
9Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам2018-11-22 Татах
10Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Татах
11Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага2018-11-22 Татах
12Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам2018-11-22 Татах
13АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Татах
14Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Татах
15Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Татах
16Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Татах
17Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Татах
18Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
19УУС-ын 2015.06.29-126 тушаалаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Татах
20Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Татах
21Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Татах
22Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Татах
23Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Татах
24Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Татах