Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд

 • БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялгийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Монгол орны зүүн болон урд хэсэгт 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал болон ашигт малтмалын судалгаа хийх” төсөл
 • “Хасагтын талбайн геологийн судалгаа”
 • “Хойд-Төв-Зүүн Азийн гүний процесс ба металлогени” олон улсын хамтарсан төсөл
 • ХБНГУ-ын Холбооны Гео шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтарсан “АМГ-ын эрдэс баялгийн эдийн засгийн чадамжийг дээшлүүлэх” төсөл
 • БНЧех улсын Геологийн албаны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол Алтай-50” 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил
 • Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Тогтвортой бичил уурхайн төсөл”

Хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүд

 • Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Уул уурхайн салбарын институтийг бэхжүүлэх техник туслалцааны төсөл (MSISTAP)
 • БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялгийн хүрээлэнгийн санхүүжилтээр “Хангайн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт геологийн судалгаа хийх” төсөл
 • КОИКА олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд БНСУ-ын Миреко байгууллагатай хамтарсан “Уул уурхайн бохирдлыг тогтоох” төсөл
 • ХБНГУ-ын Холбооны Гео шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Үндэсний Хөгжил  Шинэтгэлийн Хороонд Зөвлөх Үйлчилгээ” төсөл
 • Бичил уурхай эрхлэгчдийн зохион байгуулалтын талаарх олон улсын туршлага
 • Дэлхийн Банк УУСИБТТ төслийн эцсийн тайлан
 • Уул Уурхайн Салбарын Институцийг Бэхжүүлэх Техник Туслалцааны Төсөл
 • Бичил уурхайн хууль, эрх зүйн орчин
 • Олон улс дахь геологийн албадын бүтэц загварын үнэлгээ, зөвлөмжүүд
 • Уламжлалт бус эх үүсвэрээс газрын тос болон хий гаргах, тэдгээрийн нөөц ба ангилалын ерөнхий судалгаа хийхэд болон тус салбарын бодлого боловсруулах зөвлөгөө
 • SNOWDEN: Монгол улсын Ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал
 • BGR: Gold in Mongolia (2012)
 • GiZ: The iron ore and steel sector in Mongolia: Current state and future prospects
 • BGR: Mining and Geology Statistics of Mongolia (2015)
 • BGR: Mining and Geology Statistics of Mongolia (2016)
 • GiZ: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал
 • Далд бичил уурхайн олборлолтын аюулгүй ажиллагаа ба эрүүл ахуй
 • Байгалийн нөөцийн менежментийн хэлэлцээр ба зуучлалын аргууд
 • Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр: Уурхайн нөхөн сэргээлт
 • Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр: Уурхайг хаах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох
 • Монгол улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ
 • Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал
 • Монгол хэрэгжүүлсэн бичил уурхайн загвар нөхөн сэргээлтийн төслүүд
 • Managing wealth and opportunities in Mongolia
 • Тогтвортой бичил уурхай: Санал, зөвлөмж
 • Model Mine Investment Agreement, Model Community Development Agreement
 • Монгол улсад уул уурхайн бирж байгуулах боломж судалгааны ажлын тайлан
 • Export development study
 • Алт 2025 хөтөлбөрийн суурь судалгааны тайлан
 • Бичил уурхайгаар олборлосон алтыг боловсруулах, албан ёсны сүлжээгээр худалдаалах арга зам