Хэлтсийн зорилго:

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, статистик мэдээллийн хэлтсийн эрхэм зорилго нь газрын хэлтсүүдийн эрхэлсэн асуудал, газрын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, арга хэмжээ,  үйл ажиллагаа, тэдгээрийн явц, гүйцэтгэл, хүрсэн түвшинг тодорхойлж, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх, дотоод аудитын хяналт тавих, удирдлагыг цаг үеэ олсон үнэн зөв мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэс нь үйл ажиллагааны дараахь чиг үүрэгтэй байна:

  • АМГТГ-ын газрын бүх дотоод бүтцийн нэгжүүдийн гүйцэтгэж буй хөтөлбөр,  төсөл, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон статистик мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, АМГТГ-ын үйл ажиллагаа хуульд нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих;
  • Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тус газрын үйл ажиллагааны хүрээнд хамрах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг гаргуулан АМГТГ-ын удирдлагад танилцуулан, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд тайлагнах;
  • Удирдах дээд байгууллагын тогтоол, тушаал, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжилтэд дотоод хяналт тавих, гүйцэтгэлийг гаргуулан нэгтгэж удирдлагад болон холбогдох байгууллагад тайлагнах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • АМГТГ-ын дотоод үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх дүрэм, журам, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих, гүйцэтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;
  • Ажилтнуудын цаг ашиглалтыг сайжруулах, хөдөлмөрийн сахилга, байгууллагын дотоод дэг журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хариуцлага тооцох, урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэн хэвшүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах;
  • Аппаратын нэгжүүдийн болон ажилтнуудын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшин, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлагнах, хариуцлага тооцох, урамшуулах механизмыг боловсронгуй болгох;
  • АМГТГ-ын   аж   ахуй,   санхүүгийн тайланд дотоод аудитын байнгын хяналт тавих;
  • АМГТГ-ын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтын тогтолцоог нэвтрүүлж боловсронгуй болгох;
  • АМГТГ-ын нэгжүүдээс гаргасан тайлан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх;
  • Тогтмол хугацаанд байгууллагын нэгдсэн статистик тайланг гаргаж, холбогдох газруудад тайланг хүргүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

НэрАлбан тушаал, ажлын байрны нэрУтасны дугаарЦахим шуудангийн хаяг
1Б.БуянзаяаХэлтсийн дарга70181305buyanzaya.b@mrpam.gov.mn
2М.МөнхзулХяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн70181308munkhzul.m@mrpam.gov.mn
3Л.БадамхандДотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн70181308

badamkhand.l@mrpam.gov.mn

4

С.Оюун-Эрдэнэ

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ статистикийн мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

70181308

oyun-erdene.s@mrpam.gov.mn

5Ц.СодцэцэгХяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн70181308sodtsetseg.ts@mrpam.gov.mn
6Г.ЖандаулетХяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн70181308jandaulet.g@mrpam.gov.mn