2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ИРГЭН,

АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                           

Хүснэгт 1

Д/д

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн

хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

АМГТГ

437

436

-

-

1

99.77%

 

 

2023 онд Ашигт малтмал, газрын тосны газарт

 хандаж  ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт  жилийн эцсийн байдлаар

/хэлбэрээр/

 

                                                                                                                        Хүснэгт №2

Д/д

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

АМГТГ

437

437

-

-

-

-

 

11-11 төвд утсаар ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн тайлан

 

                                                                                                                         Хүснэгт №3

Д/д

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

Шийдвэрлэлт

Хяналтад байгаа

1

АМГТГ

328

328

-

 

2023 оны Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга

(хувиар)

 

                                                                                                                       Хүснэгт №4

Д/д

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

 

АМГТГ

Нийт 437 өргөдлөөс        

 • Өргөдөл, хүсэлт-263 буюу 60.18%
 • Гомдол- 174 буюу 39.82%
 • Нийт өргөдлөөс зонхилж байгаа асуудлууд
 •  Салбарын чиглэлээр тусламж,
  • дэмжлэг хүссэн асуудлаар-65  буюу 14.87 %
 • Хүний нөөцийн асуудлаар-198 буюу 45.31 %
 • Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой шүүхийн
  • нэхэмжлэл- 29 буюу 6.64 %
 • Иргэд, ААН-ээс тусгай зөвшөөрлийн асуудалтай холбоотой гаргасан гомдол – 138 буюу 31.58 %
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаатай
  • холбоотой- 7 буюу 1.60 %

 

--оОо--