Өргөдөл гомдлын тайлан

Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хандаж  ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын

хүлээн авсан хэлбэр, шийдвэрлэсэн хэлбэр

                                                                                                                                     Хүснэгт №1

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол,

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

Хяналтад байгаа

1

АМГТГ-т хандаж  ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын хүлээн авсан хэлбэр

418

402

16

-

-

-

-

2

АМГТГ-т хандаж  ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэсэн хэлбэр

 

418

 

285

9

79

27

6

12

Ашигт малтмал, газрын тосны газарт болон албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 

                                                                               Хүснэгт №2

Д/д

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн

хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

418

406

-

170

12

97.6%

Ашигт малтмал, газрын тосны газарт болон албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн

өргөдөл, гомдолын агуулга (тоо, хувиар)

Нийт 418 өргөдлөөс       

  • Өргөдөл, хүсэлт- 242 буюу 58.90%
  • Гомдол- 176 буюу 42.10%

Нийт өргөдлөөс зонхилж байгаа агуулга

  • Салбарын чиглэлээр тусламж, дэмжлэг хүссэн асуудлаар- 18 буюу 4.30%
  • Хүний нөөцийн асуудлаар-230 буюу 55.02%
  • Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой шүүхийн нэхэмжлэл-95 буюу 22.73%
  • Иргэд, ААН-аас тусгай зөвшөөлийн холбоотой гаргасан гомдол – 58 буюу 13.87%
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаатай холбоотой- 17 буюу 4.07%