1. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх"  журмыг эндээс татаж харна уу.

Нэр Огноо Файл
1Хөтөлбөр батлах тухай2022-12-19 Татах
2Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм2022-12-21 Татах
3Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам2022-12-21 Татах
4ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
5ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
6УИХ-ын тогтоол. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам2003.05.08 Татах
7ЗГ-ын тогтоол. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам2011.03.02 №62 Татах
8ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах журам2013.04.24 Татах
9ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам2013.04.11 Татах
10ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам2010.11.18 Татах
11ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам2003.010.27 Татах
12ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам2004.06.15 Татах