Нэр Огноо Файл
1Хууль. Монгол Улсын төрийн албаны тухай 2002.06.28 Үзэх Татах
2Хууль. Хөдөлмөрийн тухай1999.05.14 Үзэх Татах
3УИХ-ын тогтоол. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам2003.05.08 Үзэх Татах
4ЗГ-ын тогтоол. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам2011.03.02 №62 Үзэх Татах
5ЗГ-ын тогтоол. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм2010.11.10 №288 Үзэх Татах
6ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах журам2013.04.24 Үзэх Татах
7ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам2013.04.11 Үзэх Татах
8ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам2010.11.18 Үзэх Татах
9ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам2003.010.27 Үзэх Татах
10ТАЗ-ийн шийдвэрүүд. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам2004.06.15 Үзэх Татах