Ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгийн хураамж хураана /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, 25 дугаар зүйл 25.1.5/:

Үйлчилгээний нэр

Ашигт малтмал хайх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

1

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүсч гаргасан өргөдлийг хянан үзэх

250.000

1.000.000

2

Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх

1.500.000

7.000.000

3

Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийг хянан үзэх

1.000.000

2.000.000

4

Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах өргөдлийг хянан үзэх

1.000.000

2.000.000

5

Барьцааны гэрээний дагуу Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх өргөдлийг хянан үзэх

1.000.000

2.000.000

6

Талбай буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хянан үзэх

50.000

500.000

7

Хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх

250.000

500.000

8

Үрэгдүүлсэн Тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох

200.000

250.000

9

Нэмэлт өргөдлийг хянан үзэх

200.000

1.000.000

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 25 -ны өдрийн А/161 дүгээр тушаалын  1 дүгээр хавсралт:

Үйлчилгээний төрөл

Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/

1

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн дугаарыг цахим хэлбэрээр олгох

/ 30 хоног 1 удаа нэвтрэх эрх /

1.000.000

2

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, түүний эрх олгох

3.000.000

Үйлчилгээний төлбөрийг дараах дансанд тушаана.

Валютын төрөл

Хүлээн авагч нэр

Хүлээн авагч банк

Дансны дугаар

Төгрөг

АМГТГ.Үйлчилгээний орлого

Төрийн сан

100 900 000 752

Үйлчилгээний төлбөрөө тушаахдаа гүйлгээний утгыг тодорхой бичнэ үү.

  • Байгууллагын нэр /Регистрийн дугаар/
  • Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
  • Үйлчилгээний төрөл
  • Утасны дугаар