Нэр Огноо Файл
1Газрын хэвлийн тухай 1988.11.29 Үзэх Татах
2Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Үзэх Татах
3Төрийн нууцын тухай 1995.04.18 Үзэх Татах
4Архивын тухай хууль1998.01.02 Үзэх Татах
5Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Үзэх Татах
6Газрын тухай 2002.06.07 Үзэх Татах
7Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15 Үзэх Татах
8Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай2004.01.02 Үзэх Татах
9Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Үзэх Татах
10Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Үзэх Татах
11Ашигт малтмалын тухай2006.07.08 Үзэх Татах
12Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Үзэх Татах
13Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Үзэх Татах
14Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Үзэх Татах
15Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Үзэх Татах
16Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011.06.16 Үзэх Татах
17Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Үзэх Татах
18Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Үзэх Татах
19Газрын тосны тухай2014.07.01 Үзэх Татах
20Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2015.07.09 Үзэх Татах
21Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Үзэх Татах
22Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай2009.12.17 Үзэх Татах
23Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2015.07.09 Үзэх Татах
24Технологи дамжуулах тухай1998.05.07 Үзэх Татах