Газрын тосны хайгуулын хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацааҮйлчилгээний хөлсний хэмжээ, дансӨргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос эрэх гэрээ байгуулах Газрын тосны тухай хуулийн 15, 16 дугаар зүйл, АМГТГ-ын даргын 2021-02-09-ний өдрийн А/25 дугаар Хяналтын хуудас батлах тухай тушаал30 хоног-Татах 
2Эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланд дүгнэлт гаргах Газрын тосны тухай хуулийн 17.1, УУСайдын 2015-03-10-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар батлагдсан Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага, журам30 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
3Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналыг хүлээн авч хэлэлцээ хийх, эцэслэн тохиролцсон төслийг төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх Газрын тосны тухай хуулийн 17.4,  Засгийн газрын 2015-03-16-ны өдрийн 104 дүгээр тогтоол,60 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
4Хайгуулын талбайд захиалга хүлээн авах, гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах, ГТТ хуулийн 7.1.8-д заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.8, 9.1.2Уул уурхайн сайдын 2014-09-12-ны өдрийн 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам60 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
5Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсвийг батлах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавихГазрын тосны тухай хуулийн 9.1.3.Уул уурхайн сайдын 2014-09-12-ны өдрийн 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам, АМГТГ-ын даргын 2021-01-25-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаалаар баталсан Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө төсөв зохиох заавар90 хоног-татах
6Хайгуулын талбайд гүйцэтгэсэн газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны геологи, геофизик, гидрогеологи, геохими, өрөмдлөг, хайгуултай холбогдсон үйл ажиллагааны анхдагч мэдээлэл, тайлан, материалыг хүлээн авах, хянахГазрын тосны тухай хуулийн 9.1.10, Уул уурхайн сайдын 2015-03-10-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар баталсан Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага 14 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
7Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэж, хүлээн авахГазрын тосны тухай хуулийн 9.1.11, Уул уурхайн сайдын 2015-03-10-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар баталсан Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага 14 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
8Хайгуулын талбайг хэсэгчлэн, эсхүл бүхэлд нь буцаан авах ажлыг зохион байгуулахГазрын тосны тухай хуулийн 9.1.13, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/06 дугаар тушаалаар баталсан Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам90 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
9Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид эрх, үүргээ биелүүлэхтэй нь холбогдсон асуудлаар зөвлөгөө, чиглэл өгөхГазрын тосны тухай хуулийн 9.1.4.3 хоног--
10Газрын тосны чиглэлээр хийгдсэн судалгааны материал, зураг, өрмийн болон бусад дээж, геологийн тайлан, мэдээлэл хадгалах хэрэгсэлд буулгасан судалгааны бичиглэл зэрэгт гаалийн хилээр нэвтрүүлэх тодорхойлолт гаргах Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 362 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам”,  ГТГ-ын даргын 2009-10-26-ны өдрийн 115 дугаар тушаалаар баталсан Газрын тосны чиглэлээр хийгдсэн судалгааны материалыг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох журам5 хоног-Татах