Хэлтсийн зорилго:

Геологийн зураглал, сэдэвчилсэн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуул, газрын тос, уламжлалт бус газрын тос, нүүрсний эрэл, хайгуул чиглэлээр бодлого, хууль, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

 • Нутаг дэвсгэрийн геологи, гидрогеологийн зураглал, геофизик, геоэкологийн болон сэдэвчилсэн судалгааг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хяналт тавих, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтоцыг судалж эрдэс баялгийн үнэлгээ өгөх;
 • Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдийн төлөвлөгөө, геологийн даалгавар боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайланг хүлээн авч хянах, холбогдох дүгнэлт, шийдвэр гаргах замаар геологийн судалгааны ажлыг удирдан чиглүүлэх болон эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох санал зөвлөгөө өгөх;
 • Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хянаж хүлээн авах, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээний баталгаажуулалтад хээрийн, шуурхай хяналт тавих, хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авч холбогдох дүгнэлт, шийдвэрийг гаргах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, дотоод хэлтсүүдийг мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах;
 • Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн геологийн судалгааны үр дүнгийн талаарх материалуудыг бэлтгэх, холбогдох хэлтсийг мэдээллээр хангах;
 • Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх, нөөцийг өсгөх ажлыг зохион байгуулах;
 • Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрлийн гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих;
 • Газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт, өртгөөр нөхөгдөх ажлыг хянаж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах зэрэг болно.

Хэлтсийн зорилго:

Уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах, санал, судалгаа боловсруулахад оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, салбарын хөрөнгө оруулалтын орчны талаар дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад сурталчлах, уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа техник, технологид үнэлэлт өгөх, технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, уул уурхайн үйлдвэрлэлээс улс орны нийгэм, эдийн засаг болон байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийг судлах, үнэлэх, дүгнэлт гаргах, уул уурхайн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг судалж, хэтийн төлөвийг тодорхойлох, уул уурхайн салбарт төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хууль эрх зүйн орчны талаар санал, дүгнэлт гаргах, салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, мэдээллээр хангах чиг үүрэгтэй.

Хэлтсийн зорилго:

Нүүрсний салбарын бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, салбарын хэтийн төлөв, стратегийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Нүүрсний салбараас улс орны нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх, дүгнэлт гаргах, экспорт, зах зээл, нүүрсний борлуулалт, хангамжийн судалгааг гаргаж, хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэдээллээр хангах.

Хэлтсийн зорилго:  

Геологи, уул уурхайн болон газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайн кадастрыг хуулийн дагуу чанд хөтлөх, хуулийн хэрэгжилтийг чангатгах, хууль сахиулах, төрийн захиргааны байгууллагын үйлчилгээг нээлттэй, түргэн шуурхай үзүүлэх замаар үндэсний эдийн засгийн хөгжилд геологи, уул уурхай, газрын тосны баялгийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Ашигт  малтмалын тухай хууль, Газрын тосны тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хуулийн дагуу ашигт малтмалын хайгуул,  ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох, тэдгээрийг тусгай зөвшөөрлийн болон зураг зүйн бүртгэлд бүртгэх, хугацааг нь сунгах, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх, барьцаалалтыг бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийн статистик мэдээ мэдээллийг боловсруулах, нийтэд мэдээлэх, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь болон түүний тодорхой хэсгийг буцааж хүлээж авах өргөдлийг шийдвэрлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн талбайн хилийн маргааныг шийдвэрлэх, геологи, уул уурхайн кадастрын бүртгэл хөтлөх, сонгон шалгаруулалтад оролцохоор өргөдөл гаргасан хуулийн этгээдийн өргөдлийг хүлээн авах үндсэн үүрэгтэй байна.

Хэлтсийн зорилго:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглахтай холбогдсон харилцаанд шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Агентлагийн даргын шийдвэрийн төслийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, хууль тогтоомжид нийцүүлэх,  агентлагийн дотоод үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх дүрэм, журам,  хөдөлмөрийн гэрээ, бусад шийдвэрийн төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, төсөлд санал өгөх, батлуулан биелэлтэд хяналт тавих, ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, дахин олгох, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах, цуцлах, дуусгавар болгох, хүчингүй болгох үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэх, энэ зорилгоор эрх зүйн шүүлт хийх,  ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой өргөдөл хүсэлтийг шүүхийн бус журмаар урьдчилан шийдвэрлэхэд холбогдох нэгжид мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх чиг үүрэгтэй.

Хэлтсийн зорилго:

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, байгууллагын хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтой удирдах, тайлагнахад оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, байгууллагын санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн үүргийг хүлээж, байгууллагын үйл ажиллагаанд удирдлагын тэргүүний арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, хүний нөөцийн удирдлага, хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаа, аж ахуй, нийтлэг үйлчилгээг хүн бүрт хүргэж үйлчлэх, гэрээлэгчдийн хөрөнгө оруулалт-өртөг нөхөгдөх зардлыг баталгаажуулах, Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдийн төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, төслүүдийн төсвийн норм, нормативыг хянах, байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох, үр дүнг үнэлэн дүгнэх, урамшуулах тогтолцоог боловсронгуй болгох, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн зорилго:

 

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

 

Хэлтсийн зорилго:

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, статистик мэдээллийн хэлтсийн эрхэм зорилго нь газрын хэлтсүүдийн эрхэлсэн асуудал, газрын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, арга хэмжээ,  үйл ажиллагаа, тэдгээрийн явц, гүйцэтгэл, хүрсэн түвшинг тодорхойлж, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх, дотоод аудитын хяналт тавих, удирдлагыг цаг үеэ олсон үнэн зөв мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэс нь үйл ажиллагааны дараахь чиг үүрэгтэй байна:

 • АМГТГ-ын газрын бүх дотоод бүтцийн нэгжүүдийн гүйцэтгэж буй хөтөлбөр,  төсөл, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон статистик мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, АМГТГ-ын үйл ажиллагаа хуульд нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих;
 • Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тус газрын үйл ажиллагааны хүрээнд хамрах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг гаргуулан АМГТГ-ын удирдлагад танилцуулан, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд тайлагнах;
 • Удирдах дээд байгууллагын тогтоол, тушаал, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжилтэд дотоод хяналт тавих, гүйцэтгэлийг гаргуулан нэгтгэж удирдлагад болон холбогдох байгууллагад тайлагнах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
 • АМГТГ-ын дотоод үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх дүрэм, журам, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих, гүйцэтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Ажилтнуудын цаг ашиглалтыг сайжруулах, хөдөлмөрийн сахилга, байгууллагын дотоод дэг журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хариуцлага тооцох, урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэн хэвшүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах;
 • Аппаратын нэгжүүдийн болон ажилтнуудын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшин, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлагнах, хариуцлага тооцох, урамшуулах механизмыг боловсронгуй болгох;
 • АМГТГ-ын   аж   ахуй,   санхүүгийн тайланд дотоод аудитын байнгын хяналт тавих;
 • АМГТГ-ын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтын тогтолцоог нэвтрүүлж боловсронгуй болгох;
 • АМГТГ-ын нэгжүүдээс гаргасан тайлан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх;
 • Тогтмол хугацаанд байгууллагын нэгдсэн статистик тайланг гаргаж, холбогдох газруудад тайланг хүргүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах.

Хэлтсийн зорилго:

Газрын тосны ордыг ашиглалтанд шилжүүлэх, олборлолтыг нэмэгдүүлж, Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх, МУ-ын Засгийн газарт ногдох түүхий тосыг хэмжих, хадгалах, тээвэрлэхэд хяналт тавих, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

 • Газрын тосны тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам, заавар болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газар болон төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах;
 • Газрын тосны ордуудыг ашиглах олборлолтын барилга, байгууламж, дэд бүтцийг барьж байгуулах,
 • Ордыг ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн олборлолтыг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх;
 • Газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаа болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох түүхий тосыг хэмжих, хадгалах, тээвэрлэхэд хяналт тавих;

Хэлтсийн зорилго:

Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг тогтвортой, олон эх үүсвэрээс хангах чиглэл баримтлах, санал боловсруулах, байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан газрын тос бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль” болон бусад хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангахад дэмжлэг үзүүлэх, импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, улсын хэмжээнд газрын тосны бүтээгдэхүүний байнгын нөөцтэй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, нөөц, үлдэгдэл, жижиглэн борлуулалтын үнэ татвар, гадаад зах зээлийн үнийн мэдээллийг тогтмол хийх, байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх удирдлагыг болон хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн зорилго:

Хүнд үйлдвэрийн өнөөгийн түвшин, нөөц баялагт тулгуурлан өнгөт ба хар төмөрлөг, нүүрс-хими, газрын тос боловсруулах үйлдвэрлэлийг кластер хэлбэрээр хөгжүүлж, улс орны эдийн засагт бодит хувь нэмэр оруулахад үндсэн зорилго оршино. 

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Хүнд үйлдвэрлэл, нүүрс, газрын тосны боловсруулах салбарт хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг судалж, хэтийн төлөвийг тодорхойлох, ашигт малтмал, газрын тосыг эдийн засгийн өндөр үр ашигтай, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай техник, технологи ашиглан боловсруулах, гүн боловсруулах, борлуулахтай холбогдсон судалгаа хийж дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, тэдгээрийг   хэрэгжүүлэх   ажлыг   зохион   байгуулах, хүнд үйлдвэрлэл, нүүрс, газрын тос боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Хэлтсийн зорилго:

Газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатах ашигт малтмал болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилтыг Монгол улсад мөрдөж буй стандартын дагуу чанарын өндөр түвшинд, хурдан шуурхай гүйцэтгэх, дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, ашигт малтмалын салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

 • Шатах ашигт малтмалын химийн найрлага, бүтэц, физик, механик, дулааны шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээ, туршилт гүйцэтгэх,
 • Шатах ашигт малтмалыг боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн гарган авах, байгаль орчинд хор нөлөө багатай ашиглах туршилт, судалгаа гүйцэтгэх,
 • Экспортын нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний чанарын төвшинг тодорхойлж, хяналт тавих,
 • Уул уурхайн орчны хөрс, усны бохирдлыг тодорхойлох шинжилгээ, туршилт гүйцэтгэх,
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох.