Нэр Огноо Файл
1Газрын хэвлийн тухай 1988.11.29 Үзэх Татах
2Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Үзэх Татах
3Төрийн нууцын тухай 1995.04.18 Үзэх Татах
4Архивын тухай хууль1998.01.02 Үзэх Татах
5Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Үзэх Татах
6Газрын тухай 2002.06.07 Үзэх Татах
7Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15 Үзэх Татах
8Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай2004.01.02 Үзэх Татах
9Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Үзэх Татах
10Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Үзэх Татах
11Ашигт малтмалын тухай2006.07.08 Үзэх Татах
12Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Үзэх Татах
13Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Үзэх Татах
14Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Үзэх Татах
15Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Үзэх Татах
16Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011.06.16 Үзэх Татах
17Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Үзэх Татах
18Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Үзэх Татах
19Газрын тосны тухай2014.07.01 Үзэх Татах
20Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2015.07.09 Үзэх Татах
21Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Үзэх Татах
22Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай2007.02.06 №27 Үзэх Татах
23Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого2009.06.25 №45 Үзэх Татах
24Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого2011.12.23 №65 Үзэх Татах
25Төрөөс эрдэс баялгын салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/2014.01.16 №18 Үзэх Татах
26Хилийн заагийг тогтоох тухай2012.06.05 №194 Үзэх Татах
27Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай2012.11.10 №126 Үзэх Татах
28Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2013.03.16 №100 Үзэх Татах
29Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай2014.07.04 №216 Үзэх Татах
30Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай2015.12.21 №502 Үзэх Татах
31Ашигт малтмалын хайгуулын талбайн солбицол батлах тухай2015.12.21 №511 Үзэх Татах
32Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Үзэх Татах
33Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Үзэх Татах
34Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Үзэх Татах
35Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Үзэх Татах
36Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Үзэх Татах
37Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Үзэх Татах
38Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Үзэх Татах
39Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам Үзэх Татах
40АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Үзэх Татах
41Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Үзэх Татах
42Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Үзэх Татах
43Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
44Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар2015.03.16 №104 Үзэх Татах
45Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай журам2015.07.07 №295 Үзэх Татах
46Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар батлах тухай2015.11.02 №430 Үзэх Татах
47Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Үзэх Татах
48Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Үзэх Татах
49Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2016.11.16 №147 Үзэх Татах
50Цөмийн болон цацрагийн улсын хяналтын албаны дүрэм2009.05.05 №135 Үзэх Татах
51Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай2015.03.12 №72 Үзэх Татах
52Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
53Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
54Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
55Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
56Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
57Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
58Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай2009.12.17 Үзэх Татах
59Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2015.07.09 Үзэх Татах
60Технологи дамжуулах тухай1998.05.07 Үзэх Татах
61Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2003.12.11 №54 Үзэх Татах
62Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай2012.01.05 №01 Үзэх Татах
63Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай2010.01.29 №21 Үзэх Татах
64Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай2015.02.18 №41 Үзэх Татах
65Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай2016.09.28 №107 Үзэх Татах
66Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого2010.06.24 №34 Үзэх Татах
67Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого2015.06.19 №62 Үзэх Татах
68Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл2003.12.11 №54 Үзэх Татах
69Сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол тогтоох тухай2017.01.25 №37 Үзэх Татах
70Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Үзэх Татах
71Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017.02.15 Үзэх Татах
72Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017.03.10 Үзэх Татах
73ТЭЗҮ хүлээн авах журам2012-04-17 Үзэх Татах
74Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2010 Үзэх Татах
75Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Үзэх Татах
76Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2016.11.24 Үзэх Татах
77Unofficial translation: The economic entity income tax2006.06.29 Үзэх Татах
78Unofficial translation: The company law2011.10.06 Үзэх Татах
79Unofficial translation: The general tax law2008.05.20 Үзэх Татах
80Unofficial translation: The investment law2013.10.03 Үзэх Татах
81Unofficial translation: The petroleum law2014.06.14 Үзэх Татах
82Unofficial translation: The minerals law2006.07.08 Үзэх Татах
83Unofficial translation: The nuclear energy law2009.07.16 Үзэх Татах
84Unofficial translation: The subsoil law1989.11.29 Үзэх Татах
85Unofficial translation: The value-added tax law2006.06.29 Үзэх Татах
86Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай2016.03.28-179 Үзэх Татах
87Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Үзэх Татах
88Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2017.04.03 Татах
89Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.28 Татах
90Уул уурхайн хууль /Төсөл/2017.03.30 Татах
91Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам2017.03.16 Татах
92Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.10 Татах
93Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журам, Үүсмэл орд ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам батлах тухай2017.02.22-61 Үзэх Татах
94Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/2017.04.13 Үзэх Татах
95Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам2017.04.20 Үзэх Татах
96Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Үзэх Татах
97Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Үзэх Татах
98Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай 2017-06-29 Үзэх Татах
99ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Үзэх Татах
100Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Үзэх Татах
101Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-07-28 №А/131 Үзэх Татах
102Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Үзэх Татах
103Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Үзэх Татах
104Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Үзэх Татах
105Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-08 №А/145 Үзэх Татах
106Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Үзэх Татах
107Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-24 №А/156 Үзэх Татах
108Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Үзэх Татах
109Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Үзэх Татах
110Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Үзэх Татах
111Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-03-13 №А/28 Үзэх Татах
112Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
113АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
114Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Үзэх Татах
115Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Үзэх Татах
116Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
117Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
118Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
119Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
120Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
121Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
122Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
123Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
124Талбайн солбилцлыг тогтоох тухай2018-08-21 Үзэх Татах
125Маягт шинэчлэн батлах тухай2018-10-09 №А/131 Үзэх Татах
126Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт Татах