Нэр Огноо Файл
1Газрын хэвлийн тухай 1988.11.29 Үзэх Татах
2Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Үзэх Татах
3Төрийн нууцын тухай 1995.04.18 Үзэх Татах
4Архивын тухай хууль1998.01.02 Үзэх Татах
5Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Үзэх Татах
6Газрын тухай 2002.06.07 Үзэх Татах
7Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15 Үзэх Татах
8Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай2004.01.02 Үзэх Татах
9Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Үзэх Татах
10Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Үзэх Татах
11Ашигт малтмалын тухай2006.07.08 Үзэх Татах
12Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Үзэх Татах
13Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Үзэх Татах
14Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Үзэх Татах
15Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Үзэх Татах
16Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011.06.16 Үзэх Татах
17Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Үзэх Татах
18Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Үзэх Татах
19Газрын тосны тухай2014.07.01 Үзэх Татах
20Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2015.07.09 Үзэх Татах
21Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Үзэх Татах
22Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай2007.02.06 №27 Үзэх Татах
23Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого2009.06.25 №45 Үзэх Татах
24Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого2011.12.23 №65 Үзэх Татах
25Төрөөс эрдэс баялгын салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/2014.01.16 №18 Үзэх Татах
26Хилийн заагийг тогтоох тухай2012.06.05 №194 Үзэх Татах
27Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай2012.11.10 №126 Үзэх Татах
28Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2013.03.16 №100 Үзэх Татах
29Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай2014.07.04 №216 Үзэх Татах
30Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай2015.12.21 №502 Үзэх Татах
31Ашигт малтмалын хайгуулын талбайн солбицол батлах тухай2015.12.21 №511 Үзэх Татах
32Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Үзэх Татах
33Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Үзэх Татах
34Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Үзэх Татах
35Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Үзэх Татах
36Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Үзэх Татах
37Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Үзэх Татах
38Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Үзэх Татах
39АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Үзэх Татах
40Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Үзэх Татах
41Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Үзэх Татах
42Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
43Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар2015.03.16 №104 Үзэх Татах
44Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай журам2015.07.07 №295 Үзэх Татах
45Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар батлах тухай2015.11.02 №430 Үзэх Татах
46Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Үзэх Татах
47Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Үзэх Татах
48Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2016.11.16 №147 Үзэх Татах
49Цөмийн болон цацрагийн улсын хяналтын албаны дүрэм2009.05.05 №135 Үзэх Татах
50Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай2015.03.12 №72 Үзэх Татах
51Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
52Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
53Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
54Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
55Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
56Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
57Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай2009.12.17 Үзэх Татах
58Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2015.07.09 Үзэх Татах
59Технологи дамжуулах тухай1998.05.07 Үзэх Татах
60Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2003.12.11 №54 Үзэх Татах
61Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай2012.01.05 №01 Үзэх Татах
62Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай2010.01.29 №21 Үзэх Татах
63Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай2015.02.18 №41 Үзэх Татах
64Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай2016.09.28 №107 Үзэх Татах
65Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого2010.06.24 №34 Үзэх Татах
66Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого2015.06.19 №62 Үзэх Татах
67Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл2003.12.11 №54 Үзэх Татах
68Сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол тогтоох тухай2017.01.25 №37 Үзэх Татах
69Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Үзэх Татах
70Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017.02.15 Үзэх Татах
71Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017.03.10 Үзэх Татах
72ТЭЗҮ хүлээн авах журам2012-04-17 Үзэх Татах
73Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2010 Үзэх Татах
74Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Үзэх Татах
75Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2016.11.24 Үзэх Татах
76Unofficial translation: The economic entity income tax2006.06.29 Үзэх Татах
77Unofficial translation: The company law2011.10.06 Үзэх Татах
78Unofficial translation: The general tax law2008.05.20 Үзэх Татах
79Unofficial translation: The investment law2013.10.03 Үзэх Татах
80Unofficial translation: The petroleum law2014.06.14 Үзэх Татах
81Unofficial translation: The minerals law2006.07.08 Үзэх Татах
82Unofficial translation: The nuclear energy law2009.07.16 Үзэх Татах
83Unofficial translation: The subsoil law1989.11.29 Үзэх Татах
84Unofficial translation: The value-added tax law2006.06.29 Үзэх Татах
85Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай2016.03.28-179 Үзэх Татах
86Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Үзэх Татах
87Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2017.04.03 Татах
88Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.28 Татах
89Уул уурхайн хууль /Төсөл/2017.03.30 Татах
90Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам2017.03.16 Татах
91Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.10 Татах
92Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журам, Үүсмэл орд ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам батлах тухай2017.02.22-61 Үзэх Татах
93Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/2017.04.13 Үзэх Татах
94Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам2017.04.20 Үзэх Татах
95Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Үзэх Татах
96Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Үзэх Татах
97ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Үзэх Татах
98Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Үзэх Татах
99Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-07-28 №А/131 Үзэх Татах
100Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Үзэх Татах
101Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Үзэх Татах
102Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Үзэх Татах
103Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-08 №А/145 Үзэх Татах
104Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Үзэх Татах
105Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-24 №А/156 Үзэх Татах
106Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Үзэх Татах
107Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Үзэх Татах
108Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Үзэх Татах
109Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-03-13 №А/28 Үзэх Татах
110Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
111АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
112Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Үзэх Татах
113Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Үзэх Татах
114Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
115Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
116Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
117Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
118Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
119Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
120Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
121Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
122Талбайн солбилцлыг тогтоох тухай2018-08-21 Үзэх Татах
123Маягт шинэчлэн батлах тухай2018-10-09 №А/131 Үзэх Татах
124Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт Татах
125Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Үзэх Татах
126Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам2018-11-22 Үзэх Татах
127Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар 2027 он хүртэл баримтлах бодлого2018-11-22 Үзэх Татах
128Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээ2018-11-22 Үзэх Татах
129Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ2018-11-22 Үзэх Татах
130Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам2018-11-22 Үзэх Татах
131Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага2018-11-22 Үзэх Татах
132Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам2018-11-22 Үзэх Татах
133Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
134Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
135Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2019-05-23 Үзэх Татах
136Сонгон шалгаруулалтын маягт загвар батлах тухай2018-04-26 Үзэх Татах
137Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээ, тайлан хүргүүлэх лавлагаа2019-10 Үзэх Татах
138Тухайн орд уурхайн обьект дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт2019-10 Үзэх Татах
139Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам2019-10-17 Үзэх Татах
140Хайгуулын болон Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээ, хүлээн авах заавар2019-11-28 Үзэх Татах
141Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Үзэх Татах