Нэр Огноо Файл
1Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Үзэх Татах
2Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Үзэх Татах
3Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Үзэх Татах
4Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай2007.02.06 №27 Үзэх Татах
5Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого2009.06.25 №45 Үзэх Татах
6Хилийн заагийг тогтоох тухай2012.06.05 №194 Үзэх Татах
7Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай2012.11.10 №126 Үзэх Татах
8Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2013.03.16 №100 Үзэх Татах
9Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай2014.07.04 №216 Үзэх Татах
10Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай2015.12.21 №502 Үзэх Татах
11Ашигт малтмалын хайгуулын талбайн солбицол батлах тухай2015.12.21 №511 Үзэх Татах
12Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Үзэх Татах
13Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Үзэх Татах
14Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Үзэх Татах
15Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Үзэх Татах
16Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Үзэх Татах
17Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Үзэх Татах
18Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Үзэх Татах
19АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Үзэх Татах
20Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Үзэх Татах
21Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Үзэх Татах
22Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
23Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар2015.03.16 №104 Үзэх Татах
24Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай журам2015.07.07 №295 Үзэх Татах
25Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар батлах тухай2015.11.02 №430 Үзэх Татах
26Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Үзэх Татах
27Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Үзэх Татах
28Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2016.11.16 №147 Үзэх Татах
29Цөмийн болон цацрагийн улсын хяналтын албаны дүрэм2009.05.05 №135 Үзэх Татах
30Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай2015.03.12 №72 Үзэх Татах
31Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
32Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
33Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
34Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
35Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
36Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
37Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай2012.01.05 №01 Үзэх Татах
38Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай2010.01.29 №21 Үзэх Татах
39Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай2016.09.28 №107 Үзэх Татах
40Сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол тогтоох тухай2017.01.25 №37 Үзэх Татах
41Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Үзэх Татах
42Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017.02.15 Үзэх Татах
43Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017.03.10 Үзэх Татах
44ТЭЗҮ хүлээн авах журам2012-04-17 Үзэх Татах
45Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2010 Үзэх Татах
46Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Үзэх Татах
47Unofficial translation: The economic entity income tax2006.06.29 Үзэх Татах
48Unofficial translation: The company law2011.10.06 Үзэх Татах
49Unofficial translation: The general tax law2008.05.20 Үзэх Татах
50Unofficial translation: The investment law2013.10.03 Үзэх Татах
51Unofficial translation: The petroleum law2014.06.14 Үзэх Татах
52Unofficial translation: The minerals law2006.07.08 Үзэх Татах
53Unofficial translation: The nuclear energy law2009.07.16 Үзэх Татах
54Unofficial translation: The subsoil law1989.11.29 Үзэх Татах
55Unofficial translation: The value-added tax law2006.06.29 Үзэх Татах
56Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай2016.03.28-179 Үзэх Татах
57Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Үзэх Татах
58Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2017.04.03 Татах
59Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.28 Татах
60Уул уурхайн хууль /Төсөл/2017.03.30 Татах
61Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам2017.03.16 Татах
62Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.10 Татах
63Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журам, Үүсмэл орд ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам батлах тухай2017.02.22-61 Үзэх Татах
64Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/2017.04.13 Үзэх Татах
65Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам2017.04.20 Үзэх Татах
66Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Үзэх Татах
67Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Үзэх Татах
68ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Үзэх Татах
69Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Үзэх Татах
70Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Үзэх Татах
71Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Үзэх Татах
72Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Үзэх Татах
73Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Үзэх Татах
74Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Үзэх Татах
75Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Үзэх Татах
76Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Үзэх Татах
77Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
78АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
79Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Үзэх Татах
80Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Үзэх Татах
81Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
82Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
83Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2021-12-08 Үзэх Татах
84Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
85Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
86Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
87Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
88Талбайн солбилцлыг тогтоох тухай2018-08-21 Үзэх Татах
89Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт2021-12-08 Татах
90Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Үзэх Татах
91Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам2018-11-22 Үзэх Татах
92Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар 2027 он хүртэл баримтлах бодлого2018-11-22 Үзэх Татах
93Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээ2018-11-22 Үзэх Татах
94Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ2018-11-22 Үзэх Татах
95Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам2018-11-22 Үзэх Татах
96Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага2018-11-22 Үзэх Татах
97Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам2018-11-22 Үзэх Татах
98Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
99Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
100Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2019-05-23 Үзэх Татах
101Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээ, тайлан хүргүүлэх лавлагаа2019-10 Үзэх Татах
102Тухайн орд уурхайн обьект дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт2019-10 Үзэх Татах
103Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам2019-10-17 Үзэх Татах
104Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Үзэх Татах
105Газрын тухай хууль2002.06.07 Үзэх Татах
106Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Үзэх Татах
107Газрын хэвлийн тухай хууль1988.11.29 Үзэх Татах
108Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Үзэх Татах
109Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай1999.12.16 Үзэх Татах
110Захиргааны ерөнхий хууль2015.06.19 Үзэх Татах
111Газрын тосны тухай2014.07.01 Үзэх Татах
112Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Үзэх Татах
113Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Үзэх Татах
114Ашигт малтмалын тухай 2006.07.08 Үзэх Татах
115Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай2013.01.31 Үзэх Татах
116Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Үзэх Татах
117Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Үзэх Татах
118Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Үзэх Татах
119Уул уурхайн олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах журам2020-06-10 Үзэх Татах
120Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх түр журам2020-11-30 Үзэх Татах
121Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон Үндэсний геологийн албанаас мэдээ тайлан ирүүлэх журам Үзэх Татах
122Статистикийн мэдээ 6-р сар2021-07-22 Үзэх Татах
123Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.01.06 Үзэх Татах
124Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.11 Үзэх Татах
125Жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах тухай2021.01.19 Үзэх Татах
126Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.21 Үзэх Татах
127Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-48/2021.01.25 Үзэх Татах
128Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв зохиох заавар батлах тухай2021.01.25 Үзэх Татах
129Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021.01.27 Үзэх Татах
130Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2021.02.01 Үзэх Татах
131Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.01 Үзэх Татах
132Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай2021.02.01 Үзэх Татах
133Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай /СШ-49/2021.02.04 Үзэх Татах
134Журам, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2021.02.04 Үзэх Татах
135Хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Үзэх Татах
136Хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланд олгох хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Үзэх Татах
137Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.10 Үзэх Татах
138Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.15 Үзэх Татах
139Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд эрүүл, хамгаалалтад томилогдсон албан хаагчдын талаар авах арга хэмжээний тухай2021.02.15 Үзэх Татах
140Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.02.22 Үзэх Татах
141Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-50/2021.02.25 Үзэх Татах
142Хяналтын хуудасны загвар шинэчлэн батлах тухай2021.02.26 Үзэх Татах
143Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-51/2021.03.23 Үзэх Татах
144Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.04.26 Үзэх Татах
145Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.05.07 Үзэх Татах
146Хугацаа сунгах тухай / Ковид-19/2021.05.07 Үзэх Татах
147Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-52/2021.05.10 Үзэх Татах
148Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-53/2021.05.10 Үзэх Татах
149Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.06.02 Үзэх Татах
150Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-54/2021.06.16 Үзэх Татах
151Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-55/2021.06.16 Үзэх Татах
152Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.07.01 Үзэх Татах
153Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-56/2021.07.26 Үзэх Татах
154Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-57/2021.07.26 Үзэх Татах
155Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.08.31 Үзэх Татах
156Тушаалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай2021.09.16 Үзэх Татах
157Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-58/2021.11.24 Үзэх Татах
158Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-59/2021.11.24 Үзэх Татах
159Хяналтын хуудас батлах тухай №А/2б2022-03-14 Үзэх Татах
160Ашигт малтмалын орд ашиглах болон баяжуулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хянах, танилцах, санал дүгнэлт боловсруулах дотоод заавар2022-05-02 Үзэх Татах
161Статистикийн мэдээ 7-р сар2022-07 Үзэх Татах
162Таван толгойн нүүрсний ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай.2010-07-07 №39 Үзэх Татах
163Цагаан суваргын ордын төрийн эзэмшлийн тухай2014-07-01 №54 Үзэх Татах
164Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай2016-02-04 №14 Үзэх Татах
165Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2018-06-29 №73 Үзэх Татах
166Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2009-06-25 №45 Үзэх Татах
167Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай2020-05-13 №52 Үзэх Татах
168Monthly report 2022-082022-08 Үзэх Татах
169Статистикийн мэдээ 8-р сар2022-08 Үзэх Татах
170УУХСайдын 2022-04-12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдаж 2022 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон 2022-10-28 №А/275 Үзэх Татах
171"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт2022-11 Татах
172Улсын хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам2022-12-19 Үзэх Татах
173Хөтөлбөр батлах тухай2022-12-19 Үзэх Татах
174Газрын тосны бүртгэл, тооцооны журам2022-12-23 Үзэх Татах
175Газрын тосны бүртгэл, тооцооны маягт, түүнийг хөтлөх заавар, аргачлал батлах тухай2022-12-23 Үзэх Татах
176Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага2022-12-26 Үзэх Татах
177Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2022-12-26 Үзэх Татах
178Мэргэжлийн дүгнэлт гаргах загвар батлах тухай2022-10-27 Үзэх Татах
179Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм2022-12-21 Үзэх Татах
180Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам2022-12-21 Үзэх Татах
1812021 оны Аудитын дүгнэлт2021 Үзэх Татах
182Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 20212021 Үзэх Татах
1832023 оны төлөвлөгөөний төсөл2022 он Үзэх Татах
184Дагалдах хуулийн төсөл2023.01.13 Татах
185Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл2023.01.13 Татах
186Статистикийн мэдээ 12-р сар2022-12 Үзэх Татах
187Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт2023-03 Үзэх Татах
188АМГТГ-газраас хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний товч танилцуулга Үзэх Татах
189ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Үзэх Татах
190ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ Үзэх Татах
191Monthly report 2023-012023-01 Үзэх Татах
192Статистикийн мэдээ 1-р сар2023-01 Үзэх Татах
193Monthly report 2023-022023-03 Үзэх Татах
194Статистикийн мэдээ 2-р сар2023-02 Үзэх Татах
1952023-04-04 Татах
196 Татах
197Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 02 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлагдсан Сонгон шалгаруулалтын журам2023-04-19 Үзэх Татах
198Monthly report 2023-032023-03 Үзэх Татах
199Статистикийн мэдээ 3-р сар2023-03 Үзэх Татах
200АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан2023-03 Үзэх Татах
2012023 оны Батлагдсан төсөв2023 Үзэх Татах
2022022 Санхүүгийн тайлан2022 Үзэх Татах
2032022 оны Аудитын дүгнэлт2022 Үзэх Татах
204Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/2022 Үзэх Татах
205Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 20222022 Үзэх Татах
206Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 20222022 Үзэх Татах
207Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтсийн дарга Үзэх Татах
208Газрын тосны хайгуулын хэлтсийн дарга Үзэх Татах
209Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтсийн дарга Үзэх Татах
210Нүүрс судалгааны хэлтсийн дарга Үзэх Татах
211Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийн дарга Үзэх Татах
212Уул уурхай, судалгааны хэлтсийн дарга Үзэх Татах
213Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Үзэх Татах
214Хүнд үйлдвэр, судалгаа, техник, технологийн хэлтсийн дарга Үзэх Татах
215Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ статистикийн хэлтсийн дарга Үзэх Татах
216Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс Үзэх Татах
217Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс Үзэх Татах
218Газрын тосны хайгуулын хэлтэс Үзэх Татах
219Геологи уул уурхайн хэлтэс Үзэх Татах
220Хууль эрх зүйн хэлтэс Үзэх Татах
221Хүнд үйлдвэр, судалгаа, техник, технологийн хэлтэс Үзэх Татах
222Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори Үзэх Татах
223Нүүрсний судалгааны хэлтэс Үзэх Татах
224Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Үзэх Татах
225Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Үзэх Татах
226Уул уурхай, судалгааны хэлтэс Үзэх Татах
227Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэс Үзэх Татах
228АМГТГ-ын эзэмшиж байгаа газрын гэрчилгээ Үзэх Татах
229АМГТГ-ын даргын 2014 оны А-66 тушаалын хавсралт Үзэх Татах
230Monthly report 2023-042023-04 Үзэх Татах
231Статистикийн мэдээ 4-р сар2023-04 Үзэх Татах
232Monthly report 2023-052023-05 Үзэх Татах
233Статистикийн мэдээ 5-р сар2023-05 Үзэх Татах
234Статистикийн мэдээ 6-р сар2023-06 Үзэх Татах
235Monthly report 2023-062023-06 Үзэх Татах
236Monthly report 2023-072023-07 Үзэх Татах
237Статистикийн мэдээ 7-р сар2023-07 Үзэх Татах
238 Үзэх Татах
239Статистикийн мэдээ 8-р сар2023-08 Үзэх Татах
240Monthly report 2023-082023-08 Үзэх Татах
241Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай2023.05.04 Үзэх Татах
242Статистикийн мэдээ 9-р сар2023-09 Үзэх Татах
243Monthly report 2023-092023-09 Үзэх Татах
244Monthly report 2023-102023-10 Үзэх Татах
245Статистикийн мэдээ 10-р сар2023-10 Үзэх Татах