Нэр Огноо Файл
1Төрийн нууцын тухай 1995.04.18 Үзэх Татах
2Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15 Үзэх Татах
3Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай2004.01.02 Үзэх Татах
4Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Үзэх Татах
5Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Үзэх Татах
6Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Үзэх Татах
7Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011.06.16 Үзэх Татах
8Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Үзэх Татах
9Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2015.07.09 Үзэх Татах
10Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай2007.02.06 №27 Үзэх Татах
11Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого2009.06.25 №45 Үзэх Татах
12Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого2011.12.23 №65 Үзэх Татах
13Төрөөс эрдэс баялгын салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/2014.01.16 №18 Үзэх Татах
14Хилийн заагийг тогтоох тухай2012.06.05 №194 Үзэх Татах
15Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай2012.11.10 №126 Үзэх Татах
16Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2013.03.16 №100 Үзэх Татах
17Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай2014.07.04 №216 Үзэх Татах
18Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай2015.12.21 №502 Үзэх Татах
19Ашигт малтмалын хайгуулын талбайн солбицол батлах тухай2015.12.21 №511 Үзэх Татах
20Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Үзэх Татах
21Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Үзэх Татах
22Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Үзэх Татах
23Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Үзэх Татах
24Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Үзэх Татах
25Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Үзэх Татах
26Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Үзэх Татах
27АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Үзэх Татах
28Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Үзэх Татах
29Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Үзэх Татах
30Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
31Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар2015.03.16 №104 Үзэх Татах
32Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай журам2015.07.07 №295 Үзэх Татах
33Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар батлах тухай2015.11.02 №430 Үзэх Татах
34Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Үзэх Татах
35Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Үзэх Татах
36Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2016.11.16 №147 Үзэх Татах
37Цөмийн болон цацрагийн улсын хяналтын албаны дүрэм2009.05.05 №135 Үзэх Татах
38Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай2015.03.12 №72 Үзэх Татах
39Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
40Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
41Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
42Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
43Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
44Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
45Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай2009.12.17 Үзэх Татах
46Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2015.07.09 Үзэх Татах
47Технологи дамжуулах тухай1998.05.07 Үзэх Татах
48Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2003.12.11 №54 Үзэх Татах
49Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай2012.01.05 №01 Үзэх Татах
50Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай2010.01.29 №21 Үзэх Татах
51Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай2015.02.18 №41 Үзэх Татах
52Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай2016.09.28 №107 Үзэх Татах
53Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого2010.06.24 №34 Үзэх Татах
54Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого2015.06.19 №62 Үзэх Татах
55Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл2003.12.11 №54 Үзэх Татах
56Сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол тогтоох тухай2017.01.25 №37 Үзэх Татах
57Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Үзэх Татах
58Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017.02.15 Үзэх Татах
59Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017.03.10 Үзэх Татах
60ТЭЗҮ хүлээн авах журам2012-04-17 Үзэх Татах
61Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2010 Үзэх Татах
62Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Үзэх Татах
63Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2016.11.24 Үзэх Татах
64Unofficial translation: The economic entity income tax2006.06.29 Үзэх Татах
65Unofficial translation: The company law2011.10.06 Үзэх Татах
66Unofficial translation: The general tax law2008.05.20 Үзэх Татах
67Unofficial translation: The investment law2013.10.03 Үзэх Татах
68Unofficial translation: The petroleum law2014.06.14 Үзэх Татах
69Unofficial translation: The minerals law2006.07.08 Үзэх Татах
70Unofficial translation: The nuclear energy law2009.07.16 Үзэх Татах
71Unofficial translation: The subsoil law1989.11.29 Үзэх Татах
72Unofficial translation: The value-added tax law2006.06.29 Үзэх Татах
73Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай2016.03.28-179 Үзэх Татах
74Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Үзэх Татах
75Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2017.04.03 Татах
76Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.28 Татах
77Уул уурхайн хууль /Төсөл/2017.03.30 Татах
78Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам2017.03.16 Татах
79Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.10 Татах
80Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журам, Үүсмэл орд ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам батлах тухай2017.02.22-61 Үзэх Татах
81Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/2017.04.13 Үзэх Татах
82Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам2017.04.20 Үзэх Татах
83Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Үзэх Татах
84Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Үзэх Татах
85ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Үзэх Татах
86Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Үзэх Татах
87Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-07-28 №А/131 Үзэх Татах
88Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Үзэх Татах
89Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Үзэх Татах
90Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Үзэх Татах
91Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-08 №А/145 Үзэх Татах
92Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Үзэх Татах
93Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-24 №А/156 Үзэх Татах
94Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Үзэх Татах
95Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Үзэх Татах
96Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Үзэх Татах
97Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-03-13 №А/28 Үзэх Татах
98Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
99АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
100Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Үзэх Татах
101Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Үзэх Татах
102Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
103Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
104Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
105Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2021-12-08 Үзэх Татах
106Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
107Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
108Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
109Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
110Талбайн солбилцлыг тогтоох тухай2018-08-21 Үзэх Татах
111Маягт шинэчлэн батлах тухай2018-10-09 №А/131 Үзэх Татах
112Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт2021-12-08 Татах
113Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Үзэх Татах
114Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам2018-11-22 Үзэх Татах
115Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар 2027 он хүртэл баримтлах бодлого2018-11-22 Үзэх Татах
116Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээ2018-11-22 Үзэх Татах
117Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ2018-11-22 Үзэх Татах
118Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам2018-11-22 Үзэх Татах
119Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага2018-11-22 Үзэх Татах
120Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам2018-11-22 Үзэх Татах
121Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
122Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
123Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2019-05-23 Үзэх Татах
124Сонгон шалгаруулалтын маягт загвар батлах тухай2018-04-26 Үзэх Татах
125Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээ, тайлан хүргүүлэх лавлагаа2019-10 Үзэх Татах
126Тухайн орд уурхайн обьект дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт2019-10 Үзэх Татах
127Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам2019-10-17 Үзэх Татах
128Хайгуулын болон Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээ, хүлээн авах заавар2019-11-28 Үзэх Татах
129Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Үзэх Татах
130Газрын тухай хууль2002.06.07 Үзэх Татах
131Архивын тухай хууль1998.01.02 Үзэх Татах
132Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Үзэх Татах
133Газрын хэвлийн тухай хууль1988.11.29 Үзэх Татах
134Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Үзэх Татах
135Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай1999.12.16 Үзэх Татах
136Захиргааны ерөнхий хууль2015.06.19 Үзэх Татах
137Газрын тосны тухай2014.07.01 Үзэх Татах
138Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Үзэх Татах
139Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Үзэх Татах
140Ашигт малтмалын тухай 2006.07.08 Үзэх Татах
141Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний бодисын тухай2013.01.31 Үзэх Татах
142Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Үзэх Татах
143Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Үзэх Татах
144Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Үзэх Татах
145Уул уурхайн олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах журам2020-06-10 Үзэх Татах
146Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх түр журам2020-11-30 Үзэх Татах
147Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон Үндэсний геологийн албанаас мэдээ тайлан ирүүлэх журам Үзэх Татах
148Статистикийн мэдээ 6-р сар2021-07-22 Үзэх Татах
149Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.01.06 Үзэх Татах
150Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.11 Үзэх Татах
151Жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах тухай2021.01.19 Үзэх Татах
152Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.21 Үзэх Татах
153Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-48/2021.01.25 Үзэх Татах
154Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв зохиох заавар батлах тухай2021.01.25 Үзэх Татах
155Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021.01.27 Үзэх Татах
156Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2021.02.01 Үзэх Татах
157Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.01 Үзэх Татах
158Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай2021.02.01 Үзэх Татах
159Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай /СШ-49/2021.02.04 Үзэх Татах
160Журам, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2021.02.04 Үзэх Татах
161Хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Үзэх Татах
162Хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланд олгох хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Үзэх Татах
163Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.10 Үзэх Татах
164Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.15 Үзэх Татах
165Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд эрүүл, хамгаалалтад томилогдсон албан хаагчдын талаар авах арга хэмжээний тухай2021.02.15 Үзэх Татах
166Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.02.22 Үзэх Татах
167Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-50/2021.02.25 Үзэх Татах
168Хяналтын хуудасны загвар шинэчлэн батлах тухай2021.02.26 Үзэх Татах
169Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-51/2021.03.23 Үзэх Татах
170Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.04.26 Үзэх Татах
171Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.05.07 Үзэх Татах
172Хугацаа сунгах тухай / Ковид-19/2021.05.07 Үзэх Татах
173Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-52/2021.05.10 Үзэх Татах
174Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-53/2021.05.10 Үзэх Татах
175Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.06.02 Үзэх Татах
176Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-54/2021.06.16 Үзэх Татах
177Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-55/2021.06.16 Үзэх Татах
178Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.07.01 Үзэх Татах
179Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-56/2021.07.26 Үзэх Татах
180Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-57/2021.07.26 Үзэх Татах
181Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.08.31 Үзэх Татах
182Тушаалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай2021.09.16 Үзэх Татах
183Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-58/2021.11.24 Үзэх Татах
184Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-59/2021.11.24 Үзэх Татах
185Хяналтын хуудас батлах тухай №А/2б2022-03-14 Үзэх Татах
186Ашигт малтмалын орд ашиглах болон баяжуулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хянах, танилцах, санал дүгнэлт боловсруулах дотоод заавар2022-05-02 Үзэх Татах