Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • -

  ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 02 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 01 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                       

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  3,288.55

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,999.27

  Хар тугалга

  2,207.50

  Цагаан тугалга

  28,058.33

  Хөнгөн цагаан

  2,488.60

  Молибдени

  69,571.51

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  210,307.16

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,540.02

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  415.00

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  406.44

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

  355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

    313.24  

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  89.19

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  111.94

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  17,175.98

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  186.24

  www.asianmetal.com

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St˂ 1.5%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  257.94

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤5

  131.17

  Бөсөх индекс G>5-20

  139.98

  Бөсөх индекс G>20-50

  166.40

  Бөсөх индекс G>50-65

  192.83

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  195.77

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  192.83

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  195.77

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  225.14

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  187.58

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  155.02

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  173.63

  Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65

   

  162.00

  Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  134.72

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  147.42

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  141.07

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>30-50

  145.72

  Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30, G≤5,

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 kcal/kg

  137.52

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 kcal/kg

  126.06

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 kcal/kg

  114.60

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  113.97

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  101.31

  Үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  103.14

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг  Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  91.68

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  93.86

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  83.43

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  106.24

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  94.43

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

  74.13

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  268.36

  Коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%;  Аd>10.5%; <12%

  251.57

  Үнслэг Аd≥12%

  247.80

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%; Үнслэг Аd>10.5%; <12%

  231.39

  Үнслэг Аd≥12%

  227.92

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <18%

  247.80

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥18%

  232.70

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  217.61

  Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  197.48

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf>20.0%

  Үнслэг Аd>20%; <22%

  197.48

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf≤28.0%

  Үнслэг Аd≥22%

  192.45

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  220.98

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  202.47

  Коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<30

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  139.59

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  116.32

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  104.69

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  137.59

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  114.32

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  102.69

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<5

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  93.06

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  81.43

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  69.79

  Үнслэг Аd≤30% Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  58.16

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  87.06

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  75.43

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  63.79

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  52.16

   

 • -

  ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

             

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 01 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 12 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                        

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  3,127.50

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,366.79

  Хар тугалга

  2,211.80

  Цагаан тугалга

  24,074.88

  Хөнгөн цагаан

  2,394.48

  Молибдени

  55,105.58

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  207,625.86

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,442.42

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  370.00 

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  362.37

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

    355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

    313.24  

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  78.29

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  98.17

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  16,139.35

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  275.97

  www.asianmetal.com

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St˂ 1.5%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  243.00

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤5

  136.32

  Бөсөх индекс G>5-20

  145.47

  Бөсөх индекс G>20-50

  172.94

  Бөсөх индекс G>50-65

  200.41

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  203.46

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  200.41

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  203.46

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  233.98

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  182.58

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  150.90

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  169.00

  Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65

  157.69

  Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  131.14

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  143.49

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  137.31

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>30-50

  141.84

  Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30, G≤5,

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 kcal/kg

  136.77

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 kcal/kg

  125.37

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 kcal/kg

  113.98

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  113.35

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  100.75

  Үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  102.58

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг  Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  91.18

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  93.35

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  82.97

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  105.66

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  93.92

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

  67.17

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  255.22

  Коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%;  Аd>10.5%; <12%

  252.91

  Үнслэг Аd≥12%

  249.12

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%; Үнслэг Аd>10.5%; <12%

  229.68

  Үнслэг Аd≥12%

  226.23

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <18%

  249.12

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥18%

  233.95

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  218.77

  Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  198.54

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf>20.0%

  Үнслэг Аd>20%; <22%

  198.54

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf≤28.0%

  Үнслэг Аd≥22%

  193.48

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  219.34

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  200.97

  Коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<30

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  137.96

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  114.97

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  103.47

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  135.96

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  112.97

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  101.47

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<5

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  91.97

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  80.48

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  68.98

  Үнслэг Аd≤30% Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  57.48

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  85.97

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  74.48

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  62.98

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  51.48

 • -

  ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 12 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 11 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                        

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  2,922.97

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,028.88

  Хар тугалга

  2,098.65

  Цагаан тугалга

  21,113.98

  Хөнгөн цагаан

  2,334.89

  Молибдени

  45,522.11

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  197,544.80

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,175.69

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  370.00

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  362.37

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

  355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

  313.24

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  67.92

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  81.09

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  15,044.54

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  170.85

  www.asianmetal.com

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St<1.5%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: А<25%, Илчлэг: Q>5500

  231.76

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >10.0-20.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤5

  129.86

  Бөсөх индекс G≤5-20

  138.58

  Бөсөх индекс G≤20-50

  164.75

  Бөсөх индекс G≤50-65

  190.92

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >10.0-20.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  193.82

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤50-65, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  190.92

  Бөсөх индекс G≤65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  193.82

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85γ, Харимхай үеийн зузаан γ≥25mm

  222.90

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  183.04

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  151.27

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85γ, Харимхай үеийн зузаан γ≥25mm

  169.42

  Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65

  158.08

  Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  131.46

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  143.85

  Бөсөх индекс G>65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  137.66

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>30-50

  142.19

  Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G>5-30, G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 6000 kcal/kg

  142.90

  Илчлэг Qnet.ar > 5500 kcal/kg

  130.99

  Илчлэг Qnet.ar > 5000 kcal/kg

  119.08

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G>5-30

  Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  118.42

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G>5-30

  Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  105.27

  Үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  107.17

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  95.26

  Улт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf>37.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  97.53

  Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  86.69

  Бөсөх индекс: G>5-35, Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  110.39

  Бөсөх индекс: G>5-35, Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  98.12

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40%, Үнслэг: А<20%

  56.23

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St<1.5%, нийт чийг Wt<12%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8.0%, Үнслэг: Аd < 12%,  Илчлэг: Q>7000

  245.32

  Коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий: Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг: Аd ≤ 10.5%;

  Ad>10.5%; <12%

   

  235.90

  Үнслэг: Аd ≥12%

   

  232.37

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий: Vdaf >28.0%

  Үнслэг: Аd ≤ 10.5%;

  Ad>10.5%; <12%

   

  210.92

  Үнслэг: Аd ≥12%

   

  207.76

   

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf >10.0%

  Үнслэг: Аd > 12%; <18%

  232.37

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤20.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 18%

  218.21

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf >10.0%

  Үнслэг: Аd > 12%; <20%

  204.06

  Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf ≤20.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 20%

  185.18

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf >20.0%

  Үнслэг: Аd > 20%; <22%

  185.18

  Бөсөх индекс G≥20, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 22%

  180.47

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf >28.0%

  Үнслэг: Аd > 12%; <20%

  201.43

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf >28.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 20%

  184.56

  Коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<30

  Үнслэг: Аd ≤ 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 6000 kcal/kg

  144.96

  Үнслэг: Аd ≤ 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 5000 kcal/kg

  120.76

  Үнслэг: Аd ≤ 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4500 kcal/kg

  108.68

  Үнслэг: Аd > 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 6000 kcal/kg

  142.91

  Үнслэг: Аd > 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 5000 kcal/kg

  118.76

  Үнслэг: Аd > 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4500 kcal/kg

  106.68

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<5

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4000 kcal/kg

  96.61

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3500 kcal/kg

  84.53

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3000 kcal/kg

  72.46

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 2500 kcal/kg

  60.38

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4000 kcal/kg

  90.61

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3500 kcal/kg

  78.53

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3000 kcal/kg

  66.46

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 2500 kcal/kg

  54.38

 • -

  ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 11 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 10 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                        

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  2,959.05

  https://www.lme.com/

  Зэс

  7,620.25

  Хар тугалга

  1,987.32

  Цагаан тугалга

  19,390.95

  Хөнгөн цагаан

  2,242.95

  Молибдени

  41,668.37

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  189,179.39

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  1,987.33

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  370.00

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  362.37

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

  355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

  313.24

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  68.20

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  81.61

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  15,137.13

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  172.16

  www.asianmetal.com

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St<1.5%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: А<25%, Илчлэг: Q>5500

  232.40

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >10.0-20.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤5

  136.86

  Бөсөх индекс G≤5-20

  148.19

  Бөсөх индекс G≤20-50

  176.17

  Бөсөх индекс G≤50-65

  204.15

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >10.0-20.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  207.26

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤50-65, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  204.15

  Бөсөх индекс G≤65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  207.26

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85γ, Харимхай үеийн зузаан γ≥25mm

  238.35

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  183.46

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  151.62

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85γ, Харимхай үеийн зузаан γ≥25mm

  169.81

  Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65

  158.44

  Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  131.77

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  144.18

  Бөсөх индекс G>65γ, Харимхай үеийн зузаан γ≤25mm

  137.97

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>30-50

  142.52

  Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G>5-30, G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 6000 kcal/kg

  144.89

  Илчлэг Qnet.ar > 5500 kcal/kg

  132.81

  Илчлэг Qnet.ar > 5000 kcal/kg

  120.74

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G>5-30

  Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  120.07

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G>5-30

  Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  106.73

  Үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  108.66

  Дэгдэмхий: Vdaf >28.0-37.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  95.59

  Улт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий: Vdaf>37.0%

  Үнслэг: Аd < 25%,

  Бөсөх индекс: G≤5

  Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  98.88

  Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  87.90

  Бөсөх индекс: G>5-35, Илчлэг Qnet.ar > 4500 kcal/kg

  111.92

  Бөсөх индекс: G>5-35, Илчлэг Qnet.ar > 4000 kcal/kg

  99.49

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40%, Үнслэг: А<20%

  55.92

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St<1.5%, нийт чийг Wt<12%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8.0%, Үнслэг: Аd < 12%,  Илчлэг: Q>7000

  244.05

  Коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий: Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг: Аd ≤ 10.5%;

  Ad>10.5%; <12%

   

  258.58

  Үнслэг: Аd ≥12%

   

  254.70

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий: Vdaf >28.0%

  Үнслэг: Аd ≤ 10.5%;

  Ad>10.5%; <12%

   

  221.01

  Үнслэг: Аd ≥12%

   

  217.70

   

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf >10.0%

  Үнслэг: Аd > 12%; <18%

  254.70

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤20.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 18%

  239.18

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf >10.0%

  Үнслэг: Аd > 12%; <20%

  223.67

  Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf ≤20.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 20%

  202.98

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf >20.0%

  Үнслэг: Аd > 20%; <22%

  202.98

  Бөсөх индекс G≥20, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 22%

  197.81

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf >28.0%

  Үнслэг: Аd > 12%; <20%

  211.07

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30, G<60

  Дэгдэмхий Vdaf >28.0%

  Үнслэг: Аd ≥ 20%

  193.39

  Коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<30

  Үнслэг: Аd ≤ 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 6000 kcal/kg

  146.55

  Үнслэг: Аd ≤ 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 5000 kcal/kg

  122.13

  Үнслэг: Аd ≤ 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4500 kcal/kg

  109.91

  Үнслэг: Аd > 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 6000 kcal/kg

  144.55

  Үнслэг: Аd > 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 5000 kcal/kg

  120.13

  Үнслэг: Аd > 20%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4500 kcal/kg

  107.91

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<5

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4000 kcal/kg

  97.70

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3500 kcal/kg

  85.49

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3000 kcal/kg

  73.28

  Үнслэг: Аd ≤ 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 2500 kcal/kg

  61.06

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 4000 kcal/kg

  91.70

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3500 kcal/kg

  79.49

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 3000 kcal/kg

  67.28

  Үнслэг: Аd > 30%

  Илчлэг: Qnet,ar > 2500 kcal/kg

  55.06

 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.10.18/

  Улсын хэмжээнд 2022 оны 10 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар нийт 106,071 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 5,769 тн, АИ-92 автобензин 24,952 тн, АИ-95 автобензин 4,126 тн, Дизель түлш 67,437 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 35 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 31 хоног, Дизель түлш 25 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй