Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэг, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэг, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.14 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн 2012 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн №8/006/2167 тоот дүгнэлтийг тус тус үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 481 дүгээр шийдвэрээр хүчингүй болсныг мэдэгдэж байна.

д/д

Тусгай зөв-шөөрлийн дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Эзэмшиг-чийн нэрс

1

МҮ-014913

1995.05.23

Дорнод

Халх гол

Сангийн далай

Талст нуур ББН

2

МҮ-011924

2006.08.18

Увс

Тариалан

Бургастайн ам

Уурхай ХХК

3

МҮ-011816

2002.05.31

Улаан-баатар

БЗД

Ганц худгийн ам

ШШГЕГ-ын харьяа 409 –р анги

4

МҮ-012631

2006.08.21

Өмнөговь

Манлай, Цогтцэций

Дуулга толгой

Морин луу ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС