Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн эндээс татаж үзнэ үү