Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт эндээс татаж үзнэ үү.