Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт, хэмнэлтийн тайлбар эндээс татаж үзнэ үү.