Хандив, тусламжын хэмжээ, түүний зарцуулалт 2015 оны 1 дүгээр улирал эндээс татаж үзнэ үү.