Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр 2015 оны1 дүгээр улирал эндээс татаж үзнэ үү.