БНХАУ-ын нүүрсний импортын хэмжээ

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

 

Улс

3-р сард

2015 оны 1-р улиралд

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$1,000)

Хэмжээ
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн 
(US$1,000)

Нийт

17,025.03

1,066,947.00

49,057.02

3,233,823.00

Австрали

5,352.20

427,282.60

15,961.35

1,340,798.00

Канад

173.67

20,672.05

1,282.63

147,597.30

Индонез

7,580.41

381,713.70

18,966.26

982,568.30

Хойд Солонгос

1,297.43

80,984.40

3,794.72

240,338.10

Монгол

1,007.97

44,822.97

3,721.96

138,835.80

Филлипин

419.54

22,444.10

890.66

47,548.74

Орос

1,159.77

86,577.70

4,168.70

318,265.20

Америк

0.01

4.61

0.06

47.60

Тэмдэглэл : Нийт импорт = эрчим хүчний нүүрс +коксжих нүүрс +антрацит + бусад нүүрс + нүүрсэнд суурилсан  хатуу түлш

 

1-3-р сард БНХАУ-ын нийт импортын хэмжээ 49.06 сая тонн болсон ба өмнөх жилийн мөн үеэс 34.74 сая тонн буюу 41.5%-аар буурсан. 

1-3-р сарын импортын нүүрсний нийт үнийн дүнгийн хэмжээ 3233.82 сая ам.доллар болсон ба өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад 52.49%-аар багассан байна.

 

БНХАУ-ын коксжих нүүрсний импортын хэмжээ

/нүүрс экспортлогч орнуудаар/

 

Улс

 

2015 оны 3-р сард

 

2015 оны 1-р улиралд

Коксжих нүүрсний дундаж үнэ

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

US$1,000)

Хэмжээ
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн 
(US$1,000)

 

(US$/тонн)

Нийт

2,946.84

259,421.60

10,923.11

980,224.90

89.74

Австрали

1,534.52

165,069.30

5,344.03

590,243.70

110.4

Канад

173.67

20,672.05

1,282.63

147,597.30

115.07

Монгол

919.63

42,918.78

3,139.92

127,404.30

40.57

Шинэ зеланд

  

62.71

5,882.91

93.8

ОХУ

319.02

30,756.93

1,093.81

109,091.40

99.7

БНХАУ-ын эрчим хүчний нүүрсний импортын хэмжээ

/нүүрс экспортлогч орнуудаар/

 

Улс

 

2015 оны 3-р сард

 

2015 оны 1-р улиралд

Эрчим хүчний нүүрсний  дундаж үнэ

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$1,000)

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн 
(US$1,000)

(US$/тонн)

Нийт

6,133.54

405,120.00

17,357.02

1,157,572.00

66.69

Австрали

3,634.32

251,550.50

10,032.05

700,552.10

69.83

Индонез

1,737.63

107,517.30

4,668.30

296,066.00

63.42

Хойд Солонгос

0.05

2.28

0.05

2.28

45.60

Монгол

40.49

898.15

139.83

3,274.13

23.42

ОХУ

721.06

45,151.91

2,513.25

157,576.10

62.70

БНХАУ-ын антрацит нүүрсний импортын хэмжээ

/нүүрс экспортлогч орнуудаар/

 

Улс

2015 оны 3-р сард

2015 оны 1-р улиралд

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$1,000)

Хэмжээ
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн 
(US$1,000)

Нийт

1,466.05

96,091.73

4,932.58

342,839.10

Австрали

26.03

2,473.85

427.90

41,810.55

Хойд Солонгос

1,297.32

80,979.11

3,793.69

240,286.90

Орос

110.99

10,316.53

518.18

49,452.41

Тайван

0.00

0.94

0.00

0.94

Вьетнам

31.71

2,321.29

192.80

11,288.38

БНХАУ-ын лигнит нүүрсний импортын хэмжээ

/нүүрс экспортлогч орнуудаар/

 

Улс

2015 оны 3-р сард

2015 оны 1-р улиралд

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$1,000)

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$1,000)

Нийт

5,348.73

245,307.20

12,294.07

570,683.20

Австрали

  

0.03

2.93

Индонез

4,926.86

222,740.50

11,417.10

523,597.10

Хойд Солонгос

  

0.92

46.00

Лаос

1.97

91.28

5.20

241.21

Малайз

  

5.87

292.96

Филлипин

419.54

22,444.10

847.66

45,381.16

Пакистан

0.00

12.99

0.01

29.36

Роман

0.36

18.27

0.36

18.27

ОХУ

  

16.92

1,070.73

БНХАУ-ын бусад нүүрсний импортын хэмжээ

/нүүрс экспортлогч орнуудаар/

 

Улс

 

2015 оны 3-р сард

 

2015 оны 1-р улиралд

Бусад нүүрсний дундаж үнэ

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$1,000)

Хэмжээ 
(1,000 тонн)

Мөнгөн дүн

(US$/тонн)

(US$/тонн)

Нийт

1,129.86

61,006.30

3,550.24

182,502.80

51.41

Австрали

157.33

8,189.00

157.33

8,189.04

52.05

Индонез

915.92

51,455.91

2,880.86

162,905.20

56.55

Хойд Солонгос

0.06

3.01

0.06

3.01

50.17

Монгол

47.85

1,006.05

442.20

8,157.42

18.45

Филлипин

  

43.01

2,167.59

50.40

ОХУ

8.70

352.33

26.53

1,074.57

40.50

Жинтан боомт дээрх нүүрс экспортлогч орнуудын нүүрсний үнийн хувьд, эрчим хүчний нүүрс 4-р сард 7 хоног бүр тасралгүй буурсан ба нийт  30-55 юаниар буурсан бол 4-р сарын 27-нд Америк, ОХУ-аас бусад улс, БНХАУ-ын мужуудын коксжих нүүрсний үнэ     5-50 юаниар буурсан байна.

Монголын экспортын нүүрсний үнэ 4-р сарын байдлаар харьцангуй тогтвортой  байсан ба 1/3 коксжих нүүрсний үнэ (Сэхээ, exstock) нийт 15 юанаар, эрчим хүчний дунд зэргийн нүүрсний үнэ 10 юанаар тус тус буурсан байна.

Мэдээллийн эх сурвалж: sxcoal.com

Нүүрсний  хэлтэс