2015.04.30-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025848Зэв91° 59' 59.29" E47° 43' 33.00" N
NE-025848Зэв92° 4' 16.00" E47° 43' 33.00" N
NE-025848Зэв92° 4' 16.00" E47° 38' 47.50" N
NE-025848Зэв91° 59' 2.00" E47° 38' 47.50" N
NE-025848Зэв91° 59' 2.00" E47° 40' 1.56" N
NE-025848Зэв91° 59' 59.29" E47° 40' 1.56" N
NE-025848Зэв91° 59' 59.29" E47° 43' 33.00" N
NE-025845Тээл90° 29' 58.99" E49° 7' 52.11" N
NE-025845Тээл90° 27' 36.36" E49° 7' 52.11" N
NE-025845Тээл90° 27' 36.36" E49° 10' 31.72" N
NE-025845Тээл90° 34' 53.00" E49° 10' 31.72" N
NE-025845Тээл90° 34' 53.00" E49° 10' 1.73" N
NE-025845Тээл90° 29' 58.99" E49° 10' 1.73" N
NE-025845Тээл90° 29' 58.99" E49° 7' 52.11" N
NE-025843Цагаан92° 25' 29.22" E49° 45' 11.78" N
NE-025843Цагаан92° 26' 45.51" E49° 41' 54.00" N
NE-025843Цагаан92° 24' 29.00" E49° 41' 54.00" N
NE-025843Цагаан92° 24' 29.00" E49° 44' 42.00" N
NE-025843Цагаан92° 13' 31.00" E49° 44' 42.00" N
NE-025843Цагаан92° 13' 31.00" E49° 41' 54.00" N
NE-025843Цагаан92° 12' 59.20" E49° 41' 54.00" N
NE-025843Цагаан92° 12' 59.20" E49° 42' 41.77" N
NE-025843Цагаан92° 9' 46.00" E49° 42' 41.77" N
NE-025843Цагаан92° 9' 46.00" E49° 45' 11.78" N
NE-025843Цагаан92° 25' 29.22" E49° 45' 11.78" N
NE-025844Сангийн далай99° 37' 15.43" E45° 8' 23.44" N
NE-025844Сангийн далай99° 37' 15.43" E45° 4' 43.86" N
NE-025844Сангийн далай99° 39' 57.52" E45° 4' 43.86" N
NE-025844Сангийн далай99° 38' 27.76" E45° 2' 40.22" N
NE-025844Сангийн далай99° 36' 18.85" E45° 2' 40.22" N
NE-025844Сангийн далай99° 36' 18.85" E45° 8' 23.44" N
NE-025844Сангийн далай99° 37' 15.43" E45° 8' 23.44" N
NE-025846Уул-292° 15' 0.00" E49° 54' 0.00" N
NE-025846Уул-292° 20' 0.00" E49° 54' 0.00" N
NE-025846Уул-292° 20' 0.00" E49° 50' 10.00" N
NE-025846Уул-292° 15' 0.00" E49° 50' 40.00" N
NE-025846Уул-292° 15' 0.00" E49° 54' 0.00" N
NE-025849Морьтод94° 8' 40.00" E47° 28' 0.00" N
NE-025849Морьтод94° 4' 31.12" E47° 28' 0.00" N
NE-025849Морьтод94° 4' 31.12" E47° 32' 21.59" N
NE-025849Морьтод94° 4' 39.65" E47° 32' 21.59" N
NE-025849Морьтод94° 4' 39.65" E47° 31' 1.59" N
NE-025849Морьтод94° 6' 19.64" E47° 31' 1.59" N
NE-025849Морьтод94° 6' 19.64" E47° 32' 21.59" N
NE-025849Морьтод94° 8' 40.00" E47° 32' 21.59" N
NE-025849Морьтод94° 8' 40.00" E47° 28' 0.00" N
NE-025847Уулт94° 24' 0.00" E48° 8' 10.00" N
NE-025847Уулт94° 18' 35.00" E48° 8' 10.00" N
NE-025847Уулт94° 18' 35.00" E48° 8' 6.00" N
NE-025847Уулт94° 10' 44.00" E48° 8' 6.00" N
NE-025847Уулт94° 10' 44.00" E48° 8' 30.00" N
NE-025847Уулт94° 23' 15.00" E48° 8' 30.00" N
NE-025847Уулт94° 23' 15.00" E48° 9' 45.00" N
NE-025847Уулт94° 24' 0.00" E48° 9' 45.00" N
NE-025847Уулт94° 24' 0.00" E48° 8' 10.00" N