Өнөөдөр Ашигт малтмалын газрын нийт ажилтнуудад Англо Американ компаний боловсруулан олон улсын хэмжээнд хэрэгжүүлдэг “Уул уурхайгаас нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ”-ний талаар танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

Олон улсын хэмжээнд уул уурхайн нөлөөллийг оновчтой удирдах менежментийн өвөрмөц бөгөөд тэргүүн туршлага гэж үнэлэгддэг Нийгэм Эдийн Засгийн Үнэлгээний (НЭЗҮ) аргачлал нь Уул уурхайгаас нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллүүдийг тооцох геологи, хайгуул, уурхайн үйл ажиллагааг тойрсон нийгмийн асуудлуудыг цогцоор нь удирдахад хэрэглэдэг нийгмийн асуудлуудыг хэрхэн нээлттэй, хариуцлагатай хэлэлцэж, дүгнэж, шийддэг талаарх бодитой, үр дүнтэй аргачлалуудыг агуулсан байна.