2015 оны 4-р сарын Хятадын нүүрсний импорт  (Нүүрсний төрөл болон экспортлогч улсуудаар)

Мэдээллийн эх сурвалж:  http://sxcoal.com,

2015 оны 4-р сарын Хятадын нүүрсний нийт импорт

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

 

Нүүрс

экспортлогч улс

2015 оны 4-р сард

2015 оны  1-4-р сард 

Хэмжээ

(1,000 тонн)

Үнийн дүн

(1,000ам.доллар)

Хэмжээ

(1,000 тонн)

Үнийн дүн

(1,000ам.доллар)

Нийт

19,945.02

1,234,597.00

69,002.05

4,468,420.00

Индонез

7,817.46

387,979.80

26,783.72

1,370,548.00

Австрали

6,599.03

503,806.70

22,560.37

1,844,605.00

Хойд Солонгос

1,915.00

116,616.50

5,709.72

356,954.70

ОХУ

1,346.12

96,141.59

5,514.82

414,406.80

Монгол

1,472.81

63,009.35

5,194.77 

201,845.20

Канад

426.20

47,013.21

1,708.83

194,610.50

Филлипин

300.14

15,600.27

1,190.80

63,149.02

Вьетнам

32.75

2,004.95

225.56

13,293.33

Малайз

31.95

2,232.54

37.81

2,525.50

Лаос

1.13

52.36

6.33

293.57

Киргизстан

0.00

0.00

3.49

59.50

Казахстан

2.05

118.43

2.05

118.43

Мияньмар

0.34

14.30

0.34

14.30

Жич: Нийт импорт =эрчим хүчний нүүрс +коксжих нүүрс +антрацит +бусад нүүрс + нүүрс суурьтай хатуу түлш

Хятад улсын Гаалийн  газрын мэдээллээс үзэхэд,  тус улс нь  1-4-р сард нийт     69 сая тонн нүүрс импортолсоны 38.8% буюу 26.78 сая тонн нүүрсийг Индонез улсаас, 32.7% буюу 22.56 сая тонн нүүрсийг Австрали улсаас,  8.3% буюу 5.7 сая тонныг  Хойд  солонгос улсаас ,  8% буюу 5.5 сая тонныг  ОХУ-аас, 7.5% буюу 5.2  сая тонн нүүрсийг Монгол улсаас тус тус импортолсон байна.

1-4-р сард нийт 69 сая тонн нүүрс импортолсон нь өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад хэмжээгээр 37.8%-аар, үнийн дүнгээр 49.6%-аар буурсан үзүүлэлт болжээ.

2015 оны 4-р сарын Хятадын эрчим хүчний нүүрсний импорт

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

 

Нүүрс

экспортлогч улс

2015 оны 4-р сард

2015 оны  1-4-р сард 

Эрчим хүчний нүүрсний дундаж дүн 

(ам.доллар/тонн)

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.доллар)  

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.доллар)

Нийт

7,084.23

446,762.40

24,441.25

1,604,335.00

66

Австрали

4,622.01

296,347.60

14,654.06

996,899.60

68

Индонез

1,480.93

90,708.44

6,149.23

386,774.50

63

ОХУ

926.64

58,317.79

3,439.89

215,893.90

63

Монгол

54.55

1,384.48

194.38

4,658.61

24

Киргизстан

0.00

0.00

3.49

59.50

17

Хойд Солонгос

0.00

0.00

0.05

2.28

46

Казакстан

0.06

1.38

0.06

1.38

23

Мозамбек

0.04

2.72

0.04

2.72

68

Энэ хугацаанд, Хятад улс эрчим хүчний нүүрс 24.4 сая тонн импортолсны 60% буюу 14.6 сая тонныг Австрали улсаас,  эрчим хүчний нүүрсний  25% буюу 6.1 сая тонныг Индонез улсаас,  14% буюу 3.4 сая тонныг ОХУ-аас , 0.8% буюу 0.19 сай тонныг манай улсаас тус тус импортолсон  байна.

2015 оны 4-р сарын Хятадын антрацит нүүрсний импорт

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

Нүүрс

экспортлогч улс 

2015 оны 4-р сард

2015 оны  1-4-р сард 

Лигнит нүүрсний дундаж дүн 

(ам.доллар/тонн)

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.

доллар)  

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.

доллар)  

Нийт

2,424.58

164,052.60

7,357.16

506,891.80

69

Хойд Солонгос

1,915.00

116,616.50

5,708.69

356,903.40

63

Австрали

285.97

28,926.35

713.88

70,736.91

99

ОХУ

190.85

16,504.75

709.03

65,957.16

93

Вьетнам

32.75

2,004.95

225.56

13,293.33

59

Антрацит нүүрсний хувьд, нийт 7.3 сая тонн нүүрс импортолсны 77.6% буюу 5.7 сая тонн нүүрсийг Хойд  солонгос  улсаас импортолсон байна.

2015 оны 4-р сарын Хятадын лигнит нүүрсний импорт

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

 

Нүүрс

экспортлогч улс 

2015 оны 4-р сард

2015 оны  1-4-р сард 

Лигнит нүүрсний дундаж дүн 

(ам.доллар/тонн)

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.

доллар) 

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.

доллар) 

Нийт

5,012.00

222,200.20

17,306.07

792,883.40

46

Индонез

4,688.43

205,474.70

16,105.54

729,071.80

45

Филлипин

300.14

15,600.27

1,147.80

60,981.43

53

Малайз

21.94

1,054.21

27.81

1,347.17

48

ОХУ

0.00

0.00

16.92

1,070.73

63

Лаос

1.13

52.36

6.33

293.57

46

Хойд Солонгос

0.00

0.00

0.92

46.00

50

Лигнит нүүрсний нүүрсний хувьд,  нийт 17.3 сая тонн нүүрс импортолсны 93% буюу 16.1 сая тонныг  Индонез улсаас импортолжээ.

2015 оны 4-р сарын Хятадын коксжих нүүрсний импорт

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

 

Нүүрс

экспортлогч улс 

2015 оны 4-р сард

2015 оны  1-4-р сард 

Коксжих нүүрсний дундаж дүн 

(ам.доллар/тонн)

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.доллар) 

Хэмжээ

(1,000 тонн) 

Үнийн дүн

(1,000ам.доллар) 

Нийт

3,749.85

313,186.90

14,672.96

1,293,412.00

88

Австрали

1,691.05

178,532.40

7,035.08

768,776.10

109

Монгол

1,314.00

59,941.40

4,453.92

187,345.70

42

Канад

426.2

47,013.21

1,708.83

194,610.50

114

ОХУ

228.5

21,313.51

1,322.31

130,404.90

98

Индонез

80.1

5,208.08

80.1

5,208.08

65

Шинэ зеланд

0

0

62.71

5,882.91

94

Малайз

10

1,178.33

10

1,178.33

118

Коксжих нүүрсний хувьд, нийт 14.6 сая тонн нүүрс импортолсны 48% буюу 7 сая тонн нүүрсийг Австрали улсаас, 30% буюу 4.4 сая тонныг Монгол улсаас, 11.6% буюу 1.7 сая тонн нүүрсийг Канад улсаас импортолжээ.

2015 оны 4-р сарын Хятадын бусад нүүрсний импорт

(Нүүрс экспортлогч гол улсуудаар)

Нүүрс

экспортлогч улс

2015 оны 4-р сард

2015 оны  1-4-р сард

Бусад нүүрсний дундаж дүн

(ам.доллар/тонн)

Хэмжээ

(1,000 тонн)

Үнийн дүн

(1,000ам.

доллар)

Хэмжээ

(1,000 тонн)

Үнийн дүн

(1,000ам.

доллар)

Нийт

1,674.37

88,395.10

5,224.62

270,897.90

52

Индонез

1,567.99

86,588.60

4,448.85

249,493.80

56

Монгол

104.26

1,683.48

546.47

9,840.90

18

Австрали

0.00

0.43

157.33

8,189.47

52

ОХУ

0.14

5.54

26.67

1,080.11

40

Казакстан

1.98

117.06

1.98

117.06

59

Хойд Солонгос

0.00

0.00

0.06

3.01

50

Бусад нүүрсний хувьд, нийт 5.2 сая тонныг импортолсны  85% буюу 4.4 сая тонныг Индонез улсаас, 10% буюу 0.54 сая тонныг  Монгол улсаас импортолжээ.

Нүүрсний  үнэ :

5-р сарын сүүлийн 7 хоногийн байдлаар Жинтан боомт дээрх Америк, Австрали, Канадын дээд зэргийн коксжих нүүрсний үнэ 20-30 юань/тонноор буурсан бол, Хятадын улсын Шанси, Хөбэй мужийн болон ОХУ-ын коксжих нүүрс, эрчим хүчний  4500 илчлэгтэй нүүрсний үнэ 5-р сарын турш тогтвортой байсан байна. 5000-5800 илчлэгтэй эрчим хүчний нүүрс 5-р сард 5-10юань/тонноор нэмэгдсэн.

5-р сард, манай улсын дээд зэргийн  коксжих нүүрсний хувьд, Тан шан боомт дээрх үнэ 10юань/тонноор, Ганцмод боомт (Dap) дээрх үнэ 5 юань/тонноор, Ганцмод боомт (Exstock) үнэ 40юань/тонноор тус тус буурсан бол эрчим хүчний нүүрс сүүлийн 7 хоногт төрөл бүрээр 10 юань/тонноор өссөн байна. 1/3 коксжих нүүрсний үнэ сарын турш төрөл бүрээр тогтвортой  байв.

НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС