2015 оны 6-р сарын 08-ноос 6-р сарын 12-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд

Чанарын үзүүлэлтүүл

Коксжих шинж чанар

өндөртэй чулуун нүүрс

Сул коксжих болон эрчим хүчний чулуун нүүрс

Ажлын чийгWar %

5

3,0

Аналитик чийг Wad %

0,4

0,8

Үнслэг Аd, %

9,9

11,7

Дэгдэмхий бодисын

гарц Vdaf,%

26,2

29,7

Илчлэг Qnet ar ккал/кг

7074

5301

Хүхэр Std, %

0,60

0,70

Чөлөөт хөөлтийн зэрэг FSI

8

2,5

Барьцалдах чанарын үзүүлэлт GI

89,8

25,6

УУШТЛ-2015-06-08