Хөрс хуулалт

Нийт олборлолт

Борлуулалтын үзүүлэлт

Нийт борлуулалт

Экспортод

Дотоодод

/мян.м3/

/мян.тн/

/мян.тн/

/мян.тн/

/мян.тн/

21413.3

5794.5

Чулуун

Коксжих

Баяжуулсан

57.3

57.3

0

Түүхий

1971.516

1971.516

0

Сул коксжих

946.9

946.903

0

Эрчим хүчний /завсарын/

268.3

268.3

0

Хүрэн

2109.1

0

2109.1

Антрацит

0

0

0

Нийт  дүн

5353.1

3244.0

2109.1

Тайлбар: Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 47 уурхайгаас 36 уурхай мэдээ ирүүлсэн бөгөөд нүүрсний уурхайнуудын нийт хөрс хуулалтын ажил 21413.3 мян. м3 байна.

2015 оны эхний 3 сард 5794.5  мян.тн нүүрс олборлож, 5353.1 мян.тн нүүрс борлуулснаас 3244.0 мян.тн нүүрс экспортод гаргаад байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал олборлолт 126.4%, борлуулалт 89.6%, экспорт 86.8%-ийн үзүүлэлттэй байна. 

НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС