Хөрс хуулалт

Нийт олборлолт

Борлуулалтын үзүүлэлт

Нийт борлуулалт

Экспортод

Дотоодод

/мян.м3/

/мян.тн/

/мян.тн/

/мян.тн/

/мян.тн/

52432

12405

Чулуун

Коксжих

Баяжуулсан

872.03

872.03

0

Түүхий

3051.3

3051.3

0

Сул коксжих

2273.9

2273.929

0

Эрчим хүчний /завсарын/

702.0

701.969

0

Хүрэн болон чулуун

3547.7

0

3547.7

Антрацит

0

0

0

Нийт  дүн

10447.0

6899.2

3547.7

 
Тайлбар: Идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 47 уурхайгаас 31 уурхай мэдээ ирүүлсэн бөгөөд нүүрсний уурхайнуудын нийт хөрс хуулалтын ажил 52432 мянм3байна.

2015 оны эхний 6 сард 12405 мян.тн нүүрс олборлож, 10447.0 мян.тн нүүрс борлуулсанаас 6899.2 мян.тн нүүрс экспортонд гаргаад байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал олборлолт 105,8%, борлуулалт 78,7%, экспорт 73,8%-ийн үзүүлэлттэй байна.

НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС