Д/д

ТЭЗҮ-ийн төрөл

Тоо

1.

Чулуун нүүрсний орд ашиглах

66

2.

Хүрэн нүүрсний орд ашиглах

46

3.

Антрацитын орд ашиглах

2

4.

Шатдаг занарын орд ашиглах

2

5.

Баяжуулах боловсруулах үйлдвэр

12

 

Нийт

128* 

Эх сурвалж: АМГ-ын ГМТА, /2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар/

Тайлбар: * Нийт тоонд тухайн ордыг ашиглах анхны болон нэмэлт тодотгол ТЭЗҮ-нүүд багтсан болно.