Техникийн саатлын улмаас 2015-09-21-ний өдрийн цахим дугаар олголт амжилтгүй болсон тул дугаар олголтыг түр хугацаагаар хойшлууллаа.
Дугаар олгох хугацааг жич зарлана.
Шалтгааныг тогтоохоор ажлын хэсэг ажиллаж байна.

Ашигт малтмалын газар