2017 оны 2 дугаар сарын 01-ний байдлаар/

Хөрс хуулалт

 

Нийт олборлолт

Борлуулалтын үзүүлэлт

 

Нийт борлуулалт

Экспортод

Дотоодод

/мян.м3/

/мян.тн/

/мян.тн/

/мян.тн/

/мян.тн/

14827.2

5427.1

Чулуун

Коксжих

Баяжуулсан

328.07

328.07

0

Түүхий

1096.9

1096.9

0.0

Сул коксжих

504.6

504.6

0

Эрчим хүчний /завсарын/

701.0

701.0

0

Хүрэн

988.6

0

988.6

Антрацит 

0

0

0

Нийт  дүн

3619.2

2630.6

988.6

 

2017 оны 1 дүгээр сард 5.42 сая.тн нүүрс олборлож, 3.61 сая.тн нүүрс борлуулсанаас 2.63 сая.тн нүүрс экспортод гаргаад байна. 2016 оны 1 дүгээр сартай харьцуулахад  олборлолт 141.8 хувь, борлуулалт 73.0 хувь, экспорт 126.7 хувиар  тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

2016, 2017 оны 1 дүгээр сарын нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспортын харьцуулсан график

/Хэмжих нэгж: Мян.тн/

Нүүрсний судалгааны хэлтэс