ОҮИТБС Маягт №7
       
Ашигт малтмалын олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн
  үйлдвэрлэл, борлуулалтын 2014 оны нэгдсэн тайлан
       
2 Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт, туршилтын олборлолт
2.1 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт
Бүтээгдэхүүний нэрХэмжих нэгжҮйлдвэрлэлБорлуулалт
Тоо хэмжээҮнийн дүн        /мян.төг/Тоо хэмжээҮнийн дүн        /мян.төг/
2.1.1Зэсийн баяжмалтонн          563,590.00    3,550,454,500.00           734,350.00    3,155,880,100.00
2.1.2Молибдений баяжмалтонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.3Цеолиттонн                     7.90              112,970.00                      7.55              372,802.00
2.1.4Хар тугалганы баяжмалтонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.5Цагаан тугалганы баяжмалтонн                   99.80           1,511,730.00                    74.70           1,889,990.00
2.1.6Цайрын баяжмал /чийгтэй жин/тонн                   92.61         58,598,070.00                    88.86       121,986,950.00
2.1.7Алткг            10,167.68       548,092,365.45           694,493.52       487,657,125.96
2.1.8Мөнгөкг            76,000.00         14,194,198.00             76,000.00           7,284,000.00
2.1.9Гянтболдын баяжмалтонн                   56.00         32,345,140.00                    56.00         33,930,810.00
2.1.10Төмрийн хүдэр тонн            469,578.0           53,198,220.0             340,980.0           33,968,940.0
2.1.11Төмрийн хүдрийн баяжмал /бүхэл/тонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.12Төмрийн хүдрийн  баяжмал /нунтаг/тонн          314,600.00           1,665,710.00                         -                952,000.00
2.1.13Төмрийн хүдрийн хаягдалтонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.14Хүрэн нүүрстонн              7,054.10              185,832.40               7,157.60              156,823.70
2.1.15Чулуун нүүрстонн            12,596.50           1,052,252.90             13,986.70              719,302.80
2.1.16Баяжуулсан чулуун нүүрстонн              5,574.90              888,005.60               5,356.40              488,706.00
2.1.17Коксжих нүүрстонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.18Баяжуулсан коксжих нүүрстонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.19Хагас коксжих нүүрстонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.20Нүүрс /дайвар бүтээгдэхүүн/тонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.21Давирхайтонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.22Жоншны баяжмал флотаци тонн                     0.78                             -                           -                              -  
2.1.23Жоншны баяжмал металлургийн тонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.24Бүхэллэг жонштонн                3,549.9           42,267,092.0                    277.1           16,907,466.0
2.1.25Жоншны хүдэртонн                     2.80           2,253,150.00                      2.80           1,131,730.00
2.1.26Тоосгомян.ш                        -                               -                           -                              -  
2.1.27Шавармян.м3              7,337.99           16,508,658.0               7,269.64           12,331,067.6
2.1.28Элсмян.м3                 123.60                847,200.0                  123.60                843,600.0
2.1.29Хайргамян.м3                     1.76             3,031,970.0                    12.05             2,573,800.0
2.1.30Элс хайрганы холимогмян.м3                 258.89             2,612,117.0                  209.14             1,542,527.0
2.1.31Шохойн чулуутонн            15,565.96           1,038,467.16             15,776.47                862,045.5
2.1.32Шохойтонн                7,832.1                469,091.2                 8,130.0                827,181.5
2.1.33Эрдэс нунтагтонн              2,759.24                81,404.20               2,075.20              187,612.20
2.1.34Цементтонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.35Дайргамян.м3                   565.4             7,232,092.0                    568.2             6,394,028.9
2.1.36Боржин чулуум3                        -                               -                           -                              -  
2.1.37Хүрмэн чулуум3                        -                               -                           -                              -  
2.1.38Хүхэрт натритонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.39Гөлтгөнөтонн              4,000.00                73,300.00               4,000.00              864,290.00
2.1.40Мөсөн шүүтонн                        -                               -                           -                              -  
2.1.41Алевролит                         -                               -                           -                              -  
 Нийт үнийн дүн        3,924,833,837.37
2.2 Туршилтын олборлолт, борлуулалт
Бүтээгдэхүүний нэрХэмжих нэгжОлборлолтБорлуулалт
Тоо хэмжээҮнийн дүн        /мян.төг/Тоо хэмжээҮнийн дүн        /мян.төг/
2.2.1Хар тугалганы баяжмалтонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.2Цагаан тугалганы баяжмалтонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.3Цайрын баяжмал /чийгтэй жин/тонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.4Хүрэн нүүрстонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.5Чулуун нүүрстонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.6Төмрийн хүдэр тонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.7Бүхэллэг жонштонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.8Хайргатонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.9Элс, хайрганы холимогмян.м3                        -                               -                           -                              -  
2.2.10Дайрга мян.м3                        -                               -                           -                              -  
2.2.11Шохойн чулуутонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.12Хүрмэн чулуум3                        -                               -                           -                              -  
2.2.13Мөсөн шүүтонн                        -                               -                           -                              -  
2.2.14шавармян.м3                        -                               -                           -                              -  
2.2.15Боржин чулуу                         -                               -                           -                              -  
2.2.16Цеолит                         -                               -                           -                              -  
 Нийт үнийн дүн                         -                               -                           -                              -  
Аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн уулын ажлын тайлангийн дагуу нэгтгэсэн болно.
2015 оны 7 дугаар /дүгээр/ сарын 20-ны өдөр