2015.10.07-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026471Толгод109° 22' 31.73" E46° 17' 26.61" N
NE-026471Толгод109° 22' 54.85" E46° 17' 26.61" N
NE-026471Толгод109° 22' 53.34" E46° 17' 11.01" N
NE-026471Толгод109° 22' 50.84" E46° 17' 11.01" N
NE-026471Толгод109° 22' 50.84" E46° 17' 8.00" N
NE-026471Толгод109° 22' 53.05" E46° 17' 8.00" N
NE-026471Толгод109° 22' 53.05" E46° 17' 7.91" N
NE-026471Толгод109° 22' 59.90" E46° 17' 8.09" N
NE-026471Толгод109° 22' 59.32" E46° 17' 26.61" N
NE-026471Толгод109° 24' 1.56" E46° 17' 26.61" N
NE-026471Толгод109° 24' 1.56" E46° 16' 51.66" N
NE-026471Толгод109° 22' 31.73" E46° 16' 51.66" N
NE-026471Толгод109° 22' 31.73" E46° 17' 26.61" N
NE-026465Ноён110° 23' 6.00" E46° 34' 33.31" N
NE-026465Ноён110° 23' 6.00" E46° 35' 11.00" N
NE-026465Ноён110° 25' 12.00" E46° 35' 11.00" N
NE-026465Ноён110° 25' 12.00" E46° 31' 10.00" N
NE-026465Ноён110° 23' 6.00" E46° 31' 10.00" N
NE-026465Ноён110° 23' 6.00" E46° 34' 9.60" N
NE-026465Ноён110° 23' 36.02" E46° 34' 35.44" N
NE-026465Ноён110° 23' 50.87" E46° 34' 33.12" N
NE-026465Ноён110° 23' 37.35" E46° 34' 54.39" N
NE-026465Ноён110° 23' 6.00" E46° 34' 33.31" N
NE-026482Хужирт108° 10' 0.00" E47° 43' 6.00" N
NE-026482Хужирт108° 9' 12.00" E47° 43' 6.00" N
NE-026482Хужирт108° 9' 12.00" E47° 45' 20.00" N
NE-026482Хужирт108° 10' 0.00" E47° 45' 20.00" N
NE-026482Хужирт108° 10' 0.00" E47° 43' 6.00" N
NE-026488Шар хошуу106° 3' 38.48" E47° 33' 59.22" N
NE-026488Шар хошуу106° 10' 29.95" E47° 33' 59.22" N
NE-026488Шар хошуу106° 10' 29.95" E47° 30' 52.49" N
NE-026488Шар хошуу106° 3' 38.48" E47° 30' 52.49" N
NE-026488Шар хошуу106° 3' 38.48" E47° 33' 59.22" N
NE-026463Баянцагаан106° 45' 52.00" E46° 58' 47.88" N
NE-026463Баянцагаан106° 44' 5.62" E46° 58' 47.88" N
NE-026463Баянцагаан106° 44' 40.03" E46° 59' 26.68" N
NE-026463Баянцагаан106° 43' 0.17" E47° 1' 31.27" N
NE-026463Баянцагаан106° 43' 41.29" E47° 2' 17.57" N
NE-026463Баянцагаан106° 43' 41.29" E47° 1' 1.74" N
NE-026463Баянцагаан106° 45' 52.00" E47° 1' 1.74" N
NE-026463Баянцагаан106° 45' 52.00" E46° 58' 47.88" N
NE-026476Тариат гол104° 26' 20.00" E46° 52' 31.20" N
NE-026476Тариат гол104° 26' 20.00" E46° 50' 11.68" N
NE-026476Тариат гол104° 22' 19.98" E46° 50' 11.68" N
NE-026476Тариат гол104° 21' 41.73" E46° 50' 21.73" N
NE-026476Тариат гол104° 21' 41.73" E46° 52' 31.20" N
NE-026476Тариат гол104° 26' 20.00" E46° 52' 31.20" N
NE-026478Аргалант105° 23' 6.00" E47° 58' 25.00" N
NE-026478Аргалант105° 28' 0.00" E47° 58' 25.00" N
NE-026478Аргалант105° 28' 0.00" E47° 56' 2.00" N
NE-026478Аргалант105° 23' 6.00" E47° 56' 2.00" N
NE-026478Аргалант105° 23' 6.00" E47° 58' 25.00" N
NE-026481Нарийн111° 19' 12.67" E47° 34' 37.42" N
NE-026481Нарийн111° 13' 10.00" E47° 34' 37.42" N
NE-026481Нарийн111° 13' 10.00" E47° 37' 22.00" N
NE-026481Нарийн111° 19' 12.67" E47° 37' 22.00" N
NE-026481Нарийн111° 19' 12.67" E47° 34' 37.42" N
NE-026466Сүхбаатар113° 10' 42.20" E47° 2' 41.76" N
NE-026466Сүхбаатар113° 14' 52.00" E47° 2' 41.76" N
NE-026466Сүхбаатар113° 14' 52.00" E47° 0' 1.85" N
NE-026466Сүхбаатар113° 10' 42.20" E47° 0' 1.85" N
NE-026466Сүхбаатар113° 10' 42.20" E47° 2' 41.76" N
NE-026477Шохойт107° 55' 51.37" E46° 55' 1.67" N
NE-026477Шохойт107° 55' 1.52" E46° 55' 1.67" N
NE-026477Шохойт107° 55' 1.52" E46° 58' 1.55" N
NE-026477Шохойт107° 55' 51.37" E46° 58' 1.55" N
NE-026477Шохойт107° 55' 51.37" E46° 56' 23.95" N
NE-026477Шохойт107° 55' 26.60" E46° 55' 56.96" N
NE-026477Шохойт107° 55' 51.37" E46° 55' 24.85" N
NE-026477Шохойт107° 55' 51.37" E46° 55' 1.67" N
NE-026480Баяндун113° 15' 24.51" E49° 27' 56.47" N
NE-026480Баяндун113° 15' 24.51" E49° 27' 28.75" N
NE-026480Баяндун113° 14' 5.49" E49° 27' 28.75" N
NE-026480Баяндун113° 14' 5.49" E49° 27' 56.47" N
NE-026480Баяндун113° 15' 24.51" E49° 27' 56.47" N
NE-026487Баяндун113° 26' 7.67" E49° 26' 8.82" N
NE-026487Баяндун113° 24' 53.24" E49° 26' 8.82" N
NE-026487Баяндун113° 25' 22.37" E49° 27' 8.69" N
NE-026487Баяндун113° 25' 22.99" E49° 27' 8.67" N
NE-026487Баяндун113° 25' 22.67" E49° 26' 57.09" N
NE-026487Баяндун113° 25' 24.06" E49° 26' 57.06" N
NE-026487Баяндун113° 25' 24.06" E49° 26' 56.99" N
NE-026487Баяндун113° 25' 33.82" E49° 26' 56.79" N
NE-026487Баяндун113° 25' 33.31" E49° 26' 46.51" N
NE-026487Баяндун113° 25' 34.70" E49° 26' 46.48" N
NE-026487Баяндун113° 25' 34.70" E49° 26' 46.41" N
NE-026487Баяндун113° 25' 40.25" E49° 26' 46.29" N
NE-026487Баяндун113° 25' 39.45" E49° 26' 30.20" N
NE-026487Баяндун113° 25' 40.84" E49° 26' 30.17" N
NE-026487Баяндун113° 25' 40.84" E49° 26' 30.10" N
NE-026487Баяндун113° 25' 51.35" E49° 26' 29.87" N
NE-026487Баяндун113° 25' 50.51" E49° 26' 12.80" N
NE-026487Баяндун113° 25' 51.90" E49° 26' 12.77" N
NE-026487Баяндун113° 25' 51.89" E49° 26' 12.70" N
NE-026487Баяндун113° 26' 7.84" E49° 26' 12.37" N
NE-026487Баяндун113° 26' 7.67" E49° 26' 8.82" N
NE-026470Өндөр109° 45' 30.00" E44° 47' 31.57" N
NE-026470Өндөр109° 40' 41.64" E44° 47' 31.57" N
NE-026470Өндөр109° 40' 41.64" E44° 50' 44.00" N
NE-026470Өндөр109° 45' 30.00" E44° 50' 44.00" N
NE-026470Өндөр109° 45' 30.00" E44° 47' 31.57" N
NE-026484Даш114° 6' 31.18" E49° 42' 28.02" N
NE-026484Даш114° 10' 0.19" E49° 42' 28.02" N
NE-026484Даш114° 10' 0.19" E49° 37' 39.29" N
NE-026484Даш114° 0' 2.16" E49° 37' 39.29" N
NE-026484Даш114° 0' 2.16" E49° 38' 42.01" N
NE-026484Даш114° 3' 1.76" E49° 40' 26.36" N
NE-026484Даш114° 4' 10.77" E49° 39' 9.95" N
NE-026484Даш114° 6' 40.60" E49° 41' 3.24" N
NE-026484Даш114° 6' 0.76" E49° 42' 10.35" N
NE-026484Даш114° 6' 31.18" E49° 42' 28.02" N
NE-026468Мааньт107° 46' 0.00" E46° 59' 50.00" N
NE-026468Мааньт107° 49' 50.00" E46° 59' 50.00" N
NE-026468Мааньт107° 49' 50.00" E46° 59' 7.00" N
NE-026468Мааньт107° 46' 0.00" E46° 59' 7.00" N
NE-026468Мааньт107° 46' 0.00" E46° 59' 50.00" N
NE-026472Цагаанчулуут111° 17' 43.00" E46° 22' 21.00" N
NE-026472Цагаанчулуут111° 18' 21.00" E46° 22' 21.00" N
NE-026472Цагаанчулуут111° 18' 21.00" E46° 20' 5.00" N
NE-026472Цагаанчулуут111° 17' 43.00" E46° 20' 5.00" N
NE-026472Цагаанчулуут111° 17' 43.00" E46° 22' 21.00" N
NE-026474Ар шугуй111° 48' 29.00" E47° 58' 46.11" N
NE-026474Ар шугуй111° 49' 54.28" E47° 58' 46.11" N
NE-026474Ар шугуй111° 51' 9.82" E47° 56' 48.29" N
NE-026474Ар шугуй111° 53' 18.96" E47° 55' 51.54" N
NE-026474Ар шугуй111° 53' 18.96" E47° 55' 9.99" N
NE-026474Ар шугуй111° 48' 29.00" E47° 55' 9.99" N
NE-026474Ар шугуй111° 48' 29.00" E47° 58' 46.11" N
NE-026479Хар уул105° 38' 1.38" E42° 50' 31.31" N
NE-026479Хар уул105° 47' 6.36" E42° 50' 31.31" N
NE-026479Хар уул105° 47' 6.36" E42° 50' 24.20" N
NE-026479Хар уул105° 47' 5.05" E42° 50' 24.20" N
NE-026479Хар уул105° 45' 25.96" E42° 48' 23.17" N
NE-026479Хар уул105° 42' 10.47" E42° 48' 24.20" N
NE-026479Хар уул105° 40' 31.58" E42° 46' 23.11" N
NE-026479Хар уул105° 38' 1.38" E42° 46' 23.81" N
NE-026479Хар уул105° 38' 1.38" E42° 50' 31.31" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 20' 32.03" E46° 32' 57.62" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 33' 41.35" E46° 32' 57.62" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 33' 41.37" E46° 30' 51.68" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 33' 1.29" E46° 30' 51.68" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 33' 1.29" E46° 30' 11.66" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 33' 41.38" E46° 30' 11.66" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 33' 41.38" E46° 21' 41.00" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 15' 0.02" E46° 21' 41.00" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 15' 0.02" E46° 28' 58.64" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 17' 16.29" E46° 28' 58.64" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 21' 26.32" E46° 31' 56.66" N
NE-026486Дэлгэрэх106° 20' 32.03" E46° 32' 57.62" N
NE-026467Сүмбэр105° 50' 31.70" E48° 46' 59.80" N
NE-026467Сүмбэр105° 48' 49.00" E48° 46' 53.40" N
NE-026467Сүмбэр105° 47' 10.06" E48° 48' 0.20" N
NE-026467Сүмбэр105° 45' 0.20" E48° 47' 3.70" N
NE-026467Сүмбэр105° 43' 32.90" E48° 47' 55.10" N
NE-026467Сүмбэр105° 43' 32.90" E48° 50' 2.30" N
NE-026467Сүмбэр105° 45' 59.30" E48° 52' 28.80" N
NE-026467Сүмбэр105° 45' 59.30" E48° 49' 19.90" N
NE-026467Сүмбэр105° 50' 31.70" E48° 49' 19.90" N
NE-026467Сүмбэр105° 50' 31.70" E48° 46' 59.80" N
NE-026464Зүүн шанд108° 41' 1.56" E43° 36' 31.49" N
NE-026464Зүүн шанд108° 44' 1.64" E43° 36' 31.49" N
NE-026464Зүүн шанд108° 44' 1.64" E43° 38' 21.49" N
NE-026464Зүүн шанд108° 47' 47.61" E43° 38' 21.49" N
NE-026464Зүүн шанд108° 47' 47.61" E43° 34' 16.11" N
NE-026464Зүүн шанд108° 41' 1.56" E43° 34' 16.11" N
NE-026464Зүүн шанд108° 41' 1.56" E43° 36' 31.49" N
NE-026469Хэрлэн111° 36' 1.98" E47° 47' 17.00" N
NE-026469Хэрлэн111° 39' 45.00" E47° 47' 17.00" N
NE-026469Хэрлэн111° 39' 45.00" E47° 45' 30.00" N
NE-026469Хэрлэн111° 36' 1.98" E47° 45' 30.00" N
NE-026469Хэрлэн111° 36' 1.98" E47° 47' 17.00" N
NE-026475Үнэгт111° 33' 11.98" E47° 56' 55.73" N
NE-026475Үнэгт111° 37' 0.00" E47° 56' 55.73" N
NE-026475Үнэгт111° 37' 0.00" E47° 54' 16.79" N
NE-026475Үнэгт111° 33' 11.98" E47° 54' 16.79" N
NE-026475Үнэгт111° 33' 11.98" E47° 56' 55.73" N
NE-026473Ханан-1105° 53' 31.23" E46° 58' 21.68" N
NE-026473Ханан-1105° 58' 1.26" E46° 58' 21.68" N
NE-026473Ханан-1105° 58' 1.26" E46° 56' 10.21" N
NE-026473Ханан-1105° 53' 31.23" E46° 56' 10.21" N
NE-026473Ханан-1105° 53' 31.23" E46° 58' 21.68" N
NE-026483Бараат105° 55' 57.02" E48° 53' 24.17" N
NE-026483Бараат105° 55' 57.02" E48° 51' 41.86" N
NE-026483Бараат105° 53' 2.93" E48° 51' 41.86" N
NE-026483Бараат105° 53' 2.93" E48° 53' 7.00" N
NE-026483Бараат105° 55' 57.02" E48° 53' 24.17" N
NE-026485Билгэх-3106° 46' 21.41" E45° 25' 27.36" N
NE-026485Билгэх-3106° 46' 21.41" E45° 25' 45.00" N
NE-026485Билгэх-3106° 50' 41.46" E45° 25' 45.00" N
NE-026485Билгэх-3106° 50' 41.46" E45° 24' 48.49" N
NE-026485Билгэх-3106° 47' 12.28" E45° 25' 8.61" N
NE-026485Билгэх-3106° 46' 21.41" E45° 25' 27.36" N
NE-026489Баянзүрх111° 27' 23.00" E48° 6' 0.00" N
NE-026489Баянзүрх111° 31' 0.00" E48° 6' 0.00" N
NE-026489Баянзүрх111° 31' 0.00" E48° 0' 0.00" N
NE-026489Баянзүрх111° 27' 23.00" E48° 0' 0.00" N
NE-026489Баянзүрх111° 27' 23.00" E48° 6' 0.00" N