2015 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 88, 89, 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103 дугаар тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2015 оны 10 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2015 оны 9 дүгээр сарын үнийн дунджыг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.

Дэлгэрэнгүйг эндээс татаж үзнэ үү