2015.10.21-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026657Алтан-Овоо114° 17' 45.02" E47° 39' 51.63" N
NE-026657Алтан-Овоо114° 26' 58.16" E47° 39' 51.63" N
NE-026657Алтан-Овоо114° 26' 58.16" E47° 36' 49.09" N
NE-026657Алтан-Овоо114° 17' 45.02" E47° 36' 49.09" N
NE-026657Алтан-Овоо114° 17' 45.02" E47° 39' 51.63" N
NE-026666Улаан109° 16' 27.93" E45° 26' 46.59" N
NE-026666Улаан109° 20' 1.75" E45° 26' 46.59" N
NE-026666Улаан109° 20' 1.75" E45° 27' 52.91" N
NE-026666Улаан109° 25' 19.89" E45° 27' 52.91" N
NE-026666Улаан109° 25' 19.89" E45° 24' 47.85" N
NE-026666Улаан109° 16' 27.93" E45° 24' 47.85" N
NE-026666Улаан109° 16' 27.93" E45° 26' 46.59" N
NE-026670Сэртэн113° 35' 9.00" E49° 29' 7.82" N
NE-026670Сэртэн113° 36' 10.56" E49° 29' 7.82" N
NE-026670Сэртэн113° 36' 10.56" E49° 27' 55.00" N
NE-026670Сэртэн113° 35' 9.00" E49° 27' 55.00" N
NE-026670Сэртэн113° 35' 9.00" E49° 29' 7.82" N
NE-026658Хүрэн толгой109° 27' 25.04" E46° 18' 6.02" N
NE-026658Хүрэн толгой109° 29' 42.09" E46° 18' 0.45" N
NE-026658Хүрэн толгой109° 29' 42.09" E46° 17' 5.00" N
NE-026658Хүрэн толгой109° 27' 25.04" E46° 17' 5.00" N
NE-026658Хүрэн толгой109° 27' 25.04" E46° 18' 6.02" N
NE-026660Цагаан овоо111° 12' 31.98" E46° 16' 6.75" N
NE-026660Цагаан овоо111° 12' 31.98" E46° 22' 31.66" N
NE-026660Цагаан овоо111° 15' 1.98" E46° 24' 16.66" N
NE-026660Цагаан овоо111° 15' 49.85" E46° 24' 16.66" N
NE-026660Цагаан овоо111° 15' 49.85" E46° 21' 47.61" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 1.98" E46° 21' 11.66" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 17.97" E46° 20' 55.67" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 6.84" E46° 20' 56.83" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 6.78" E46° 20' 56.93" N
NE-026660Цагаан овоо111° 13' 50.45" E46° 20' 55.55" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 2.88" E46° 20' 14.97" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 37.60" E46° 20' 0.47" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 37.40" E46° 20' 0.83" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 40.45" E46° 20' 18.77" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 55.51" E46° 20' 28.89" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 36.80" E46° 20' 37.70" N
NE-026660Цагаан овоо111° 14' 48.48" E46° 20' 46.00" N
NE-026660Цагаан овоо111° 15' 49.85" E46° 21' 2.15" N
NE-026660Цагаан овоо111° 15' 49.85" E46° 20' 3.88" N
NE-026660Цагаан овоо111° 16' 5.37" E46° 20' 3.88" N
NE-026660Цагаан овоо111° 13' 40.87" E46° 16' 33.94" N
NE-026660Цагаан овоо111° 13' 33.33" E46° 16' 38.63" N
NE-026660Цагаан овоо111° 13' 25.58" E46° 16' 36.85" N
NE-026660Цагаан овоо111° 12' 52.78" E46° 16' 19.31" N
NE-026660Цагаан овоо111° 13' 4.91" E46° 16' 20.52" N
NE-026660Цагаан овоо111° 13' 0.69" E46° 16' 6.74" N
NE-026660Цагаан овоо111° 12' 31.98" E46° 16' 6.75" N
NE-026667Хар толгой108° 20' 11.53" E45° 15' 41.57" N
NE-026667Хар толгой108° 29' 31.64" E45° 15' 41.57" N
NE-026667Хар толгой108° 29' 31.64" E45° 8' 20.00" N
NE-026667Хар толгой108° 20' 11.53" E45° 8' 20.00" N
NE-026667Хар толгой108° 20' 11.53" E45° 14' 8.41" N
NE-026667Хар толгой108° 21' 31.53" E45° 14' 31.57" N
NE-026667Хар толгой108° 20' 11.53" E45° 15' 41.57" N
NE-026674Хар заг106° 11' 0.00" E42° 47' 33.00" N
NE-026674Хар заг106° 15' 8.00" E42° 47' 33.00" N
NE-026674Хар заг106° 15' 8.00" E42° 44' 44.00" N
NE-026674Хар заг106° 11' 0.00" E42° 44' 44.00" N
NE-026674Хар заг106° 11' 0.00" E42° 47' 33.00" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 7' 2.00" E46° 22' 31.64" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 11' 1.97" E46° 22' 31.66" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 12' 31.98" E46° 22' 31.66" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 12' 31.98" E46° 14' 41.64" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 7' 1.99" E46° 14' 41.64" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 7' 2.00" E46° 17' 41.65" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 7' 1.61" E46° 17' 41.65" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 7' 1.61" E46° 17' 41.68" N
NE-026669Говийн зэрэглээ111° 7' 2.00" E46° 22' 31.64" N
NE-026671Цэнгэг108° 21' 12.09" E45° 3' 48.06" N
NE-026671Цэнгэг108° 27' 48.69" E45° 3' 48.06" N
NE-026671Цэнгэг108° 27' 48.69" E45° 0' 3.34" N
NE-026671Цэнгэг108° 21' 12.09" E45° 0' 3.34" N
NE-026671Цэнгэг108° 21' 12.09" E45° 3' 48.06" N
NE-026668Хөвсгөл110° 16' 41.82" E43° 12' 28.00" N
NE-026668Хөвсгөл110° 22' 35.57" E43° 12' 28.00" N
NE-026668Хөвсгөл110° 22' 35.57" E43° 10' 0.01" N
NE-026668Хөвсгөл110° 16' 41.82" E43° 10' 0.01" N
NE-026668Хөвсгөл110° 16' 41.82" E43° 12' 28.00" N
NE-026659Толгой110° 32' 0.00" E47° 25' 1.74" N
NE-026659Толгой110° 35' 1.58" E47° 25' 1.74" N
NE-026659Толгой110° 35' 1.58" E47° 20' 18.68" N
NE-026659Толгой110° 32' 0.00" E47° 20' 18.68" N
NE-026659Толгой110° 32' 0.00" E47° 25' 1.74" N
NE-026655Мянган чулуут110° 51' 1.86" E47° 10' 26.21" N
NE-026655Мянган чулуут110° 51' 1.86" E47° 11' 41.72" N
NE-026655Мянган чулуут110° 47' 1.53" E47° 11' 41.74" N
NE-026655Мянган чулуут110° 47' 1.86" E47° 10' 26.21" N
NE-026655Мянган чулуут110° 43' 23.01" E47° 10' 26.21" N
NE-026655Мянган чулуут110° 43' 23.01" E47° 14' 23.93" N
NE-026655Мянган чулуут110° 54' 2.87" E47° 14' 23.93" N
NE-026655Мянган чулуут110° 54' 2.87" E47° 12' 27.73" N
NE-026655Мянган чулуут110° 52' 31.87" E47° 12' 30.73" N
NE-026655Мянган чулуут110° 53' 16.87" E47° 12' 0.73" N
NE-026655Мянган чулуут110° 54' 2.87" E47° 12' 0.73" N
NE-026655Мянган чулуут110° 54' 2.87" E47° 10' 26.21" N
NE-026655Мянган чулуут110° 51' 1.86" E47° 10' 26.21" N
NE-026661Хуурай нугат105° 45' 0.82" E48° 51' 14.87" N
NE-026661Хуурай нугат105° 46' 1.14" E48° 51' 14.87" N
NE-026661Хуурай нугат105° 46' 1.14" E48° 49' 21.86" N
NE-026661Хуурай нугат105° 50' 4.90" E48° 49' 21.86" N
NE-026661Хуурай нугат105° 50' 4.90" E48° 46' 58.27" N
NE-026661Хуурай нугат105° 48' 48.77" E48° 46' 52.99" N
NE-026661Хуурай нугат105° 47' 10.10" E48° 47' 59.61" N
NE-026661Хуурай нугат105° 45' 0.82" E48° 46' 56.89" N
NE-026661Хуурай нугат105° 45' 0.82" E48° 51' 14.87" N
NE-026662Гурван чулуу105° 33' 31.10" E48° 0' 1.82" N
NE-026662Гурван чулуу105° 33' 31.12" E48° 2' 41.82" N
NE-026662Гурван чулуу105° 37' 18.14" E48° 2' 41.82" N
NE-026662Гурван чулуу105° 37' 18.14" E48° 0' 1.82" N
NE-026662Гурван чулуу105° 33' 31.10" E48° 0' 1.82" N
NE-026664Жаран104° 5' 33.76" E46° 20' 0.00" N
NE-026664Жаран104° 29' 29.53" E46° 20' 0.00" N
NE-026664Жаран104° 29' 29.53" E46° 15' 38.37" N
NE-026664Жаран104° 5' 33.76" E46° 15' 38.37" N
NE-026664Жаран104° 5' 33.76" E46° 20' 0.00" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 46' 13.10" E45° 43' 1.61" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 52' 21.54" E45° 43' 1.61" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 52' 21.54" E45° 42' 41.62" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 55' 10.00" E45° 42' 41.62" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 55' 10.00" E45° 42' 1.65" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 46' 13.10" E45° 42' 1.65" N
NE-026665Ямаатын хар өндөр108° 46' 13.10" E45° 43' 1.61" N
NE-026672Балбар105° 24' 1.04" E47° 33' 30.00" N
NE-026672Балбар105° 30' 0.00" E47° 33' 30.00" N
NE-026672Балбар105° 30' 0.00" E47° 26' 55.50" N
NE-026672Балбар105° 22' 1.04" E47° 26' 55.50" N
NE-026672Балбар105° 22' 1.04" E47° 35' 1.73" N
NE-026672Балбар105° 24' 1.04" E47° 35' 1.73" N
NE-026672Балбар105° 24' 1.04" E47° 33' 30.00" N
NE-026656Шар110° 21' 9.99" E46° 30' 56.71" N
NE-026656Шар110° 23' 16.53" E46° 30' 56.71" N
NE-026656Шар110° 23' 16.53" E46° 30' 31.70" N
NE-026656Шар110° 24' 41.80" E46° 30' 31.70" N
NE-026656Шар110° 24' 41.80" E46° 30' 56.69" N
NE-026656Шар110° 25' 22.11" E46° 30' 56.69" N
NE-026656Шар110° 25' 22.11" E46° 29' 29.70" N
NE-026656Шар110° 21' 9.99" E46° 29' 29.70" N
NE-026656Шар110° 21' 9.99" E46° 30' 56.71" N
NE-026663Цахирт113° 24' 2.00" E49° 39' 12.80" N
NE-026663Цахирт113° 29' 59.00" E49° 39' 12.80" N
NE-026663Цахирт113° 29' 59.00" E49° 34' 39.70" N
NE-026663Цахирт113° 27' 57.00" E49° 34' 39.70" N
NE-026663Цахирт113° 29' 17.25" E49° 35' 49.92" N
NE-026663Цахирт113° 27' 49.88" E49° 37' 59.61" N
NE-026663Цахирт113° 25' 15.41" E49° 38' 10.94" N
NE-026663Цахирт113° 24' 2.00" E49° 39' 12.80" N
NE-026673Үнэгтийн108° 8' 4.47" E47° 23' 21.24" N
NE-026673Үнэгтийн108° 12' 21.20" E47° 23' 21.24" N
NE-026673Үнэгтийн108° 12' 21.20" E47° 20' 43.40" N
NE-026673Үнэгтийн108° 8' 4.47" E47° 20' 43.40" N
NE-026673Үнэгтийн108° 8' 4.47" E47° 23' 21.24" N