“Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага” (ILAC)-ын  тэмдэгтийг хэрэглэх  холбогдох  бэлтгэлийг хангаж зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлийг СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн хэлтэст хүргүүлсэний дагуу СХЗГ-аас томилогдсон ажлын хэсэг 2015 оны 3-8-р саруудад босго шалгуур, үе шаттай үнэлгээ хийж тэнцэн СХЗГ-ын удирдах зөвлөлийн 2015 оны 12-р сарын 03 ны өдрийн  хурлаар хэлэлцэж амжилттай хамгаалж,  Олон улсын тэмдэгтийг хэрэглэх эрх авав. Ингэснээр манай лабораторийн шинжилгээний үр дүн олон улсын хэмжээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөгдөх эрх зүйн чадамжтай боллоо.

Үндэсний итгэмжлэлийн тэмдэг болон олон улсын ILAC- ийн тэмдэг бүхий сорилтын үр дүнгийн хуудас“Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага” (ILAC)-ын  тэмдэгтийг хэрэглэх  холбогдох  бэлтгэлийг хангаж зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлийг СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн хэлтэст хүргүүлсэний дагуу СХЗГ-аас томилогдсон ажлын хэсэг 2015 оны 3-8-р саруудад босго шалгуур, үе шаттай үнэлгээ хийж тэнцэн СХЗГ-ын удирдах зөвлөлийн 2015 оны 12-р сарын 03 ны өдрийн  хурлаар хэлэлцэж амжилттай хамгаалж,  Олон улсын тэмдэгтийг хэрэглэх эрх авав. Ингэснээр манай лабораторийн шинжилгээний үр дүн олон улсын хэмжээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөгдөх эрх зүйн чадамжтай боллоо.

Үндэсний итгэмжлэлийн тэмдэг болон олон улсын ILAC- ийн тэмдэг бүхий сорилтын үр дүнгийн хуудас