• БНХАУ

2015 онд БНХАУ нийт 204.06 сая тонн нүүрс импортолсон нь өмнөх жилийн мөн үеэс 87.14 сая тонноор буюу 30%-иар буурсан байна. 2015 онд,  5.74 сая тонн нүүрс экспортолсон нь өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 7.1%-аар буурчээ. Тус улсын 2015 оны 1-12-р сарын түүхий нүүрсний олборлолтын хэмжээ 3.68 тэрбум болсон ба өмнөх жилийн мөн үеэс  3.5%-аар буурсан байна.

  • Энэтхэг улс

2015 оны 4-12-р сард Энэтхэг улс нийт 132 сая тонн нүүрс импортолсон ба өнгөрсөн жилийн мөн үеийн хэмжээ болох 155 сая тонноос 14.84%-аар буурсан байна. Энэтхэгийн нүүрсний дотоодын олборлолт тасралтгүй нэмэгдэж байгаагаас  нүүрсний импорт нь буурсан гэж үзэж байна.  Энэ санхүүгийн жилд  “Энэтхэгийн нүүрс компани” (Coal India Limited) олборлолтын шинэ амжилт тогтоож, 540-550 сая нүүрс олборлоно гэж таамаглаж байна.

2014-2015 оны санхүүгийн жилд,  Энэтхэгийн нүүрс компани нийт 212 сая тонн нүүрс импортолсон ба импортын үнийн дүнгийн хэмжээ 1 их наяд рупи болжээ.

  • Өмнөд Солонгос улс 

1-12 сард өмнөд Солонгос улсын нүүрсний импортын нийт хэмжээ 135.12 сая тонн болж өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 3.08%-аар нэмэгдсэн байна. Эдгээрээс эрчим хүчний нүүрсний импортын хэмжээ 101.14 сая тонн, коксжих нүүрсний импортын хэмжээ 25.2 сая тонн, антрацит нүүрсний импортын хэмжээ 8.77 сая тонн болжээ.

2015 оны 12-р сард тус улс нийт 12.42 сая тонн нүүрс импортолсон ба өмнөх сараас 27%-аар нэмэгджээ. Нийт импортолсон нүүрсний 9.35 сая тонн буюу 75.34% -ийг эрчим хүчний нүүрс, 2.19 сая тонн буюу 17.69%-ийг коксжих нүүрс, 866.8 мянган тонн буюу  6.98% -ийг антрацит нүүрс эзэлж байна.

2015 оны  12-р  сард голлон Австрали, Индонез, ОХУ, Канад, Хятад, Америкаас импортолсон  ба Австралиас 6.65 сая тонн буюу тухайн сарын нийт импортын 53.56%-ийг, Индонезаас 2.55 сая тонн буюу 20.6%-ийг, ОХУ-аас 2.29 сая тонн буюу 18.5%-ийг, үлдсэн 0.92 сая тонн буюу 7.34%-ийг Канад, Хятад, АНУ, Вьетнам, Колумб, Монгол улсаас импортолжээ.

Нүүрсний судалгааны хэлтэс