Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь 21 аймаг  9 дүүрэгт төрийн өмчит 1124 хуулийн этгээдтэй “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-г  байгуулсан билээ. 

 ТӨБЗГ-аас АМГТГ нь төрийн өмчийн талаарх бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлж, “ОНЦ” дүгнэгдэж, өргөмжлөлөөр шагнасныг  өнөөдөр гардууллаа.

АМГТГ