Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.12 дах хэсэгт зааснаар К-4 маягтын дагуу хаягийн хөдөлгөөн, эзэмшигчийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн тухай тэмдэглэлийг хуулийн хугацаанд бүртгүүлж байхыг анхааруулж байна. 

Жич:

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

/Шинэчилсэн найруулга/

7.11 дүгээр зүйл. Ашигт малтмалын тухай хууль зөрчих:

2.1.ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглахдаа хүлээх нийтлэг үүргийг биелүүлээгүй бол торгуулын арга хэмжээ авах болсоныг мэдэгдэе.

АМГТГ