Хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөөг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 04 дүгээр сарын 15-ны дотор ирүүлэх тул 5 хоногийн хугацаа үлдсэн байна.